תקנון המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

3/08/2016
תקנון המועצה הלאומית להתנדבות בישראל (הגדל)

 

                                                                                                              תמוז תשס"ט

                                                                                                                                                                                                 יוני 2009

 

                               תקנון העמותה                                        

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל      

         אושר באסיפה הכללית מיום 29.6.09

 

סימן א': השם, היעוד, המטרות, הגדרות והסמכויות

 

השם                    1.         העמותה תיקרא "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל"

                        ובלועזית " "The National Council for Voluntarism in Israel.

 

חזון                         2.         חזון המועצה הוא פיתוח ההתנדבות ושיפור איכותה; הגברת המודעות של כל אזרחי ישראל בפעילות התנדבותית, בנתינה לזולת ובשיתופם; קידום הטוב בחברה ואהבת האדם; חיזוק הסולידריות והערבות ההדדית, וטיפוח הזכויות החברתיות.

 

המטרות             3.         (א) עידוד ההתנדבות כערך מרכזי בחברה.

                                    (ב) הטמעת ערך ההתנדבות בקרב אוכלוסיות מגוונות וחדשות.

                                    (ג) פיתוח תורת ההתנדבות והטמעתה.

                        (ד) הכשרת מתנדבים, מנהלי מתנדבים ומנהיגי ההתנדבות והתמקצעותם.

                                    (ה) ריכוז מידע וידע בנושאי ההתנדבות.

                                    (ו) ייצוג, הערכה והוקרה של מתנדבים וארגונים המפעילים מתנדבים.

                                    (ז) גיוס, רישות והשמה של מתנדבים ברמה ארצית ומקומית.

                                    (ח) קיום יוזמות ופרויקטים התנדבותיים ברמה ארצית ובינלאומית.

                                    (ט) יצירה וקידום של שיתופי פעולה בין ארגונים ובין מגזרים.

 

הגדרות               4. ההגדרות הנ"ל יאומצו בתקנון זה:

(א) מתנדב/ת: אדם הפועל למען הזולת והחברה מתוך רצון חפשי, וללא קבלת תמורה כלכלית עבור הפעולה ההתנדבותית.

 (ב) פעילות התנדבותית: תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה ו/או מערכת קשרים ע"י מתנדב, לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, באופן ישיר או עקיף, לאנשים מוכרים (למעט בני משפחה) ו/או בלתי-מוכרים, לארגונים, למוסדות ולתנועות, לקהילה ו/או לסביבה.

(ג) ארגון המפעיל מתנדבים (להלן "ארגון"): עמותה, גוף ציבורי (למשל, ממשלתי או מוניציפלי) או גוף עסקי, המפעיל מתנדבים על-מנת להשיג מטרות למען החברה.

 

סמכויות                          5. לעמותה יהיו כל הסמכויות החוקיות הדרושות כדי לממש את ייעודה, לקדם את מטרותיה, ולבצע תפקידיה.         

 

סימן ב': תאגיד

תאגיד                6. העמותה היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעילות משפטית.

 

סימן ג': הכנסות העמותה ורכושה

 

הכנסות ורכוש      7.         (א) אין העמותה רשאית לחלק רווחים בכל צורה שהיא.

(ב) ההכנסות והרכוש של העמותה, יהיה מקורם אשר יהיה, ישמשו לקידום מטרות העמותה בלבד. שום חלק לא ישולם ולא יעבור בכל צורה שהיא במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה, פרט ל:

             (1)  תשלומים הנעשים בתוקף הסכם מפורש בכתב עם העמותה.
 (2) תמורת הוצאות ממשיות הנובעות מתפקידים שהוטלו על החבר על ידי הוועד המנהל  או מטעמו.

סימן ד': חברות

חברות                8.         (א) חברים בעמותה ומועמדים לחברות בעמותה הם:

                                    (1) מייסדי העמותה.

(2) ארגונים המפעילים מתנדבים באורח קבוע ורציף, המזדהים עם מטרות העמותה ועם אמנת ההתנדבות שלה, והרשומים על פי החוק כארגונים (עמותות, תאגידים, חברות וכד') לפחות שנתיים.

(3) יחידים המעורבים בפעילות התנדבותית והמזדהים עם מטרות העמותה ועם אמנת ההתנדבות שלה.

(4) ארגונים התומכים בהתנדבות והמזדהים עם מטרות העמותה ועם אמנת ההתנדבות שלה.

(ב) נהלים לקבלת ארגונים ויחידים כחברים:

(1) ארגונים המפעילים מתנדבים המעוניינים להתקבל כחברים לעמותה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הועד המנהל. 

(2) יחידים המעוניינים להתקבל כחברים לעמותה ימלאו שאלון שיאושר ע"י הועד המנהל. 

(3) ועדת החברות תמליץ בפני הועד המנהל על קבלת חברים חדשים או דחייתם, אך ההכרעה בידי הועד המנהל.

(ג) חברות בעמותה נפסקת בהתקיים אחד המקרים המצויים להלן:

                        (1) מות חבר יחיד.

(2) הרשעת חבר יחיד בבית משפט בישראל בעברה פלילית  שיש עמה קלון.

            (3) מתן הודעה בכתב לעמותה על פרישה מן העמותה.

(4) הוצאה מן העמותה, אם הועד המנהל, בהמלצת ועדת החברות, ימצא שאין הארגון או היחיד עומד בתנאי הקבלה (סעיף (א) לעיל).  החלטת הוצאה מן העמותה דורשת רוב של שני שלישים מחברי הועד המנהל, בתנאי שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, בפני הועד המנהל.

   (ד) זכויותיו של חבר הן:

                                                                                        (1) להשתתף באסיפות הכלליות, הרגילות והמיוחדות של העמותה.

                                                                                        (2) לבחור במוסדות העמותה.

                                                                                        (3) להיבחר למוסדות העמותה.

                                                                                        (4) לעיין במאזנים של העמותה, בפרוטוקולים של האסיפות הכלליות ובהחלטות הוועד המנהל בכל עת סבירה, כפי שיקבע הוועד המנהל.

(5) למען הסר ספק, חבר אשר לא שילם דמי חבר יישללו זכויותיו ובלבד שניתנה לו על כך התראה מראש בכתב.

                                                (ה) חובותיו של חבר הן:

                                                                                        (1) לקיים מטרות העמותה, לשמור על אמנת ההתנדבות שלה, ולמלא אחר החלטות מוסדות העמותה.

                                                                                        (2) למלא תפקידים שיוטלו עליו על ידי מוסדות העמותה והוא הסכים לקבלם , בהתאם למטרות העמותה ותקנונה.

                                                                                        (3) לשלם דמי חבר כפי שייקבעו על ידי הוועד המנהל.

                                                                                        (4) להימנע מכל מעשה הפוגע במישרין או בעקיפין בעמותה, בפעילותה וביכולתה למלא את ייעודה ואת מטרותיה.

                                                                                        (5) לשמור בסוד כל ידיעה שנמסרה לו עקב חברותו ושהועד המנהל או האסיפה הכללית החליטה שהיא חסויה.

 

 

סימן ה': מוסדות העמותה

 

מוסדות                     9. מוסדות המועצה הם:

                                                              (א) האסיפה הכללית;

                                                              (ב) הועד המנהל;

                                                               (ג) ועדת הביקורת.

 

סימן ו': האסיפה הכללית

האסיפה הכללית  10. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של המועצה הלאומית להתנדבות והיא מורכבת מכל חברי העמותה.

 

11. האסיפה הכללית מתכנסת בשני אופנים:

(א) אסיפה שנתית המתקיימת אחת לשנה, בין ינואר ליוני.  המועד וסדר היום ייקבע ע"י הועד המנהל.  הזמנות, בציון מועד, מקום וסדר-יום, יישלחו לחברי העמותה לא יאוחר משלושים יום לפני כינוס האסיפה.

(ב) אסיפה שלא מן המניין תתכנס ע"פ החלטת הועד המנהל, או ע"פ דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או ע"פ דרישה בכתב של עשירית מחברי העמותה.  האסיפה תכונס תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לקיימה. הזמנות בציון המועד, המקום וסדר-היום יישלחו לא יאוחר מ-14 יום לפני כינוס האסיפה.  האסיפה תדון ותחליט אך ורק בנושאים שבגינם כונסה והרשומים בסדר-יומה.

(ג) ארגון וניהול האסיפה (שנתית או לא מן המניין) על כל היבטיה באחריות הועד המנהל.

 

12. מניין חוקי לפתיחת האסיפה (וכן כל ישיבות הועד המנהל וועדות המועצה) מותנה בנוכחותם של לפחות רוב חברי העמותה בשעה שנקבעה לפתיחת הישיבה. בהיעדר מניין חוקי זה של חברים, תידחה פתיחת הישיבה בשלושים דקות ותהייה חוקית בכל מספר שהוא.

 

13. קבלת דיווח באסיפה שנתית:

(א) אסיפה שנתית מקבלת דיווחים על פעולות המועצה בשנה החולפת מיו"ר העמותה.

(ב) אסיפה שנתית מקבלת לאישורה את הדו"חות הכספיים לשנה האזרחית שחלפה, וזאת לאחר שהדו"ח אושר ע"י רו"ח של העמותה ונמסרו דיווחי הגזבר ויו"ר ועדת הביקורת לגבי דוחות אלה.

(ג) אסיפה שנתית מאשרת את רו"ח שישמש במשרתו עד לאסיפה השנתית שלאחריה וקובעת את שכרו.

(ד) דיווחים ונושאים נוספים נדונים באסיפה שנתית בהתאמה לסעיפים הרשומים בסדר-היום.

 

14. בחירת נושאי תפקידים:

(א) אסיפה שנתית בוחרת לקדנציה בת שלוש שנים את בעלי התפקידים הבאים:

(1) נשיא העמותה;

(2) יו"ר העמותה;

(3) חברי הועד המנהל;

(4) חברי ועדת הביקורת: יו"ר ושני חברים. 

(ב) אסיפה שנתית רשאית לבחור בנושאי התפקידים הנ"ל לקדנציה נוספת. מגבלה לבחירת בעל תפקיד לקדנציה נוספת היא שהוא לא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות.  לאחר סיום שלוש קדנציות רצופות, רשאי חבר להגיש את מועמדותו שוב לתפקיד לאחר שלוש שנים.

 

15. החלטות:

(א) ההחלטות באסיפה כללית יתקבלו ברוב רגיל של משתתפי הישיבה זולת אם נאמר אחרת בתקנון זה.

(ב) כל חבר עמותה המשתתף באסיפה יהיה בעל זכות הצבעה אחת.

 (ג) הליך ההצבעות יבוצע כאמור בסעיף 30 להלן.

 

סימן ז': הוועד המנהל

הועד המנהל    16. תפקיד ותקופת כהונה של הוועד:

(א) תפקיד הוועד המנהל לנהל את העמותה ולהתוות את תוכניות הפעולה של העמותה, במטרה לממש את מדיניות העמותה, את מטרותיה ואת החלטות האסיפה הכללית.

(ב) חברי הוועד המנהל, שמספרם לא יפחת משמונה ולא יעלה על תשעה-עשר (כולל יושב הראש), נבחרים לקדנציה של שלוש שנים ע"י האסיפה השנתית.

(ג) החברות בוועד המנהל היא אישית ואיננה ניתנת להעברה.  

 

 

 

 

 17. סמכויות הוועד:

(א) במטרה לממש את תפקידו הנ"ל, יפעל הועד וישתמש בכל הסמכויות המוענקת לו בתקנון העמותה, למעט אלה אשר נמסרו במפורש לידי האסיפה הכללית או לועדת הביקורת.

(ב)  האסיפה הכללית:

(1) הוועד המנהל אחראי ליזום, לארגן ולנהל את האסיפה השנתית וכן כל אסיפה שלא מן המניין: קביעת מועד, סדר יום ומקום, זימון חברי העמותה, הפצת מסמכים נלווים וכו'.

(2) אירועים המחייבים זימון אסיפה שלא מן המניין ע"י הוועד המנהל:

(א) בחירת יו"ר העמותה: התפנה תפקיד היו"ר, ימנה הועד ממלא מקום מבין חבריו ויכריז על כינוס אסיפה שלא מן המניין, שסדר יומה יהיה בחירת יו"ר לעמותה.

(ב) בחירת יו"ר ועדת ביקורת או חברי ועדת ביקורת: התפנה תפקיד יו"ר ועדת ביקורת או התפטרו שני חברי הועדה האחרים, יכריז הועד המנהל על כינוס אסיפה שלא מן המניין שסדר יומה יהיה בחירת יו"ר לועדת הביקורת או בחירת חברי ועדה ביקורת חדשים, או לחילופין ימונה רואה חשבון כמבקר בעמותה.

(ג)  פחת מספר חברי הוועד המנהל, ייכנסו המועמדים לוועד המנהל שלא נבחרו באסיפה הכללית האחרונה בסדר המבוסס על מספר הקולות שקיבלו.  אם אין מועמדים נוספים או כולם כבר נכנסו לוועד, רשאי הוועד המנהל למנות חברי וועד אחרים במקומם עד לקיום האסיפה השנתית, וזאת במגבלה הבאה: אם פחת מספר חברי הועד המנהל והגיע לשליש ממספרם שנקבע באסיפה השנתית, יכריז הועד המנהל על כינוס אסיפה שלא מן המניין שסדר יומה יהיה בחירת חברי הוועד המנהל להשלמת מספר החברים שנקבע באסיפה השנתית.

(ג) הוועד המנהל יאשר את התקציב השנתי, יעקוב אחריו ויוודא את ביצועו. כמו-כן עליו לוודא ביצוע של הכנת הדו"חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים, לאשרם ולהגיש את הדוחות הכספיים השנתיים לאישור האסיפה השנתית.

(ד) באחריות הוועד המנהל מינוי וועדות משנה וועדות אד-הוק והגדרת תפקידן, סמכויותיהן ולו"ז לפעילותן.

(ה) בסמכות הועד המנהל לבחור ממלא מקום ושני סגנים ליו"ר העמותה מבין חבריו.

(ו) הוועד המנהל יבחר גזבר מבין חבריו.  תפקיד הגזבר ניהול תקין ומאוזן של כספי העמותה.

(ז) באחריות הוועד המנהל לקבוע נהלים לפעילותו, כולל נוהל לקבלת עובדים ומנוייהם, הגדרת תפקידיהם ופיטוריהם.

 

18. יו"ר העמותה (יו"ר הוועד המנהל):

(א) יו"ר העמותה נבחר באסיפה הכללית ומשמש בתוקף בחירה זו גם כיו"ר הוועד המנהל.

(ב) היו"ר מייצג את העמותה בפני מוסדות שלטוניים בארץ ואישים ומוסדות בארץ ובחו"ל, בהתאמה לתקנון העמותה ובתיאום עם נשיא המועצה.

(ג) היו"ר יכנס את הוועד המנהל לפחות שש פעמים בשנה, ינהל את ישיבותיה, ויוודא כתיבת פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.  בהיעדרו של היו"ר ינהל את הישיבה ממלא מקומו הקבוע, ובהיעדרם של היו"ר וממלא המקום יבחרו הנוכחים את יו"ר הישיבה.

(ד) היו"ר אחראי ליישום החלטות האסיפה הכללית ולפעול למימוש מטרות העמותה.

 

19. מנכ"ל העמותה

(א) הוועד המנהל רשאי לשכור מנכ"ל לעמותה. יו"ר העמותה ושני חברי וועד נוספים, אחד מהם הגזבר, יקבעו את נהלי בחירת המנכ"ל ואת תנאי העסקתו.  התנאים יאושרו ע"י הועד המנהל.

(ב) תפקיד המנכ"ל לנהל את המנגנון המשרדי של העמותה, לטפל בארגון אירועים (אסיפה כללית, ישיבות חבר הנאמנים וכו'), לבצע את הוראותיהם של הוועד המנהל, היו"ר והגזבר המוטלות עליו, ולשכור ולפטר עובדי המנגנון בתאום עם יו"ר העמותה ועל פי נהליה.

(ג) פטורי מנכ"ל יבוצעו על פי החלטת הוועד המנהל.

 

20. הפסקת חברות בוועד המנהל: חברותו של חבר בוועד המנהל תיפסק (או תוחלף בהתאם לסעיף 17/ב/2/ג לעיל) בקרות אחד מאלה:

(א) התפטר מתפקידו בהודעה בכתב שהעביר לוועד המנהל.

(ב) האסיפה הכללית החליטה על פיטוריו.

(ג) חבר הוועד המנהל נפטר.

(ד) הורשע ע"י בית המשפט בישראל בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

(ה) נשללה כשרותו המשפטית.

(ו) חבר וועד אשר לא השתתף בשתי ישיבות רצופות של הוועד המנהל או שלא השתתף ביותר משלוש ישיבות במהלך השנה בלא הצדקה סבירה, רואים אותו כמתפטר מתפקידו, לאחר חלוף 14 יום מעת שנמסרה לו הודעה בכתב על כך בדואר רשום וניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו.

           

21. ביטוח:  הוועד המנהל ידאג לבטח את חבריו מפני חבותם בניהול העמותה.

 

סימן ח': נשיא המועצה

נשיא המועצה       22. נשיא המועצה ייבחר ע"י האסיפה הכללית. 

 

23. נשיא המועצה ייצג את המועצה בפני מוסדות שלטוניים בארץ ואישים ומוסדות בארץ ובחו"ל, בהתאמה לתקנון העמותה ובתיאום עם יו"ר העמותה.  כמו-כן האסיפה הכללית יכולה להטיל עליו תפקידים ומשימות.

 

סימן ט': ועדת הביקורת

ועדת הביקורת     24. הרכב הוועדה:

                                        (א) האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת בת שלושה חברים. האסיפה הכללית רשאית למנות, במקום וועדת ביקורת, גוף מבקר, כמשמעו בחוק העמותות.

                                        (ב) תקופת הכהונה של חבר וועדת ביקורת היא שלוש שנים. האסיפה רשאית לבחור בחבר תקופות נוספות ורצופות של שנתיים, אך חבר לא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות בנות שנתיים כל אחת.

                                        (ג) בתקופת כהונתם  כחברי ועדת הביקורת, לא יוכלו חבריה לכהן בכל תפקיד אחר בעמותה.     

 

                                 25. תפקידי הוועדה:

                                    (א) וועדת הביקורת או הגוף המבקר יבקרו את ניהול התקין של משק הכספים של העמותה, וכן כל נושא אחר שייראה בעיניה בהתאם לחוק, לתקנון העמותה ו/או להחלטות האסיפה הכללית.

                                    (ב) לוועדת הביקורת או הגוף המבקר הזכות להשתתף בכל הפעילויות שמקיימת העמותה, ולעיין בספרי החשבונות שלה ובכל מסמך אחר שתראה לנכון, בכל עת סבירה.

(ג) וועדת הביקורת או הגוף המבקר יגישו דו"ח שנתי מסכם לאסיפה הכללית על פעולותיה, ממצאיה והמלצותיה, לרבות הדו"חות הכספיים המוגשים לאישור האסיפה הכללית.  הועדה רשאית להגיש דו"חות ביניים לוועד המנהל ולהמליץ על פעולות מתקנות מיידיות.

(ד) יושב ראש ועדת הביקורת ישמש גם נציב קבילות לחברי העמותה.

 

                        26. עבודת הוועדה:

(א) וועדת הביקורת או הגוף המבקר יקבעו את סדרי עבודתם.

(ב) וועדת הביקורת או הגוף המבקר ינהלו פרוטוקול מישיבותיהם והחלטותיהם.

 

סימן י': הצבעות

הצבעות                         27.  בכל מקום בו נדרשת הצבעה במוסד ממוסדות העמותה, יחולו הכללים המפורטים להלן:

(א) הצבעה רגילה – ההצבעה תהיה בהרמת ידיים. ימנו הקולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים, ויושב הראש יודיע את תוצאות ההצבעה לפי מנין הקולות.  אם יש מספר זהה בעד ונגד, זכותו של יושב הראש להכריע.  הנושא יוכרע ע"פ הרוב.

(ב) הצבעה חשאית – באסיפה כללית בלבד, 25%  מכלל חברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה רשאים לדרוש הצבעה חשאית.

(ג) הצבעה אלקטרונית – במקרים מיוחדים או דחופים, יושב ראש העמותה רשאי לבקש הצבעה בוועד המנהל ללא כינוס ישיבה. ההצבעה תיערך טלפונית, בפקס, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אלקטרונית אחרת. ייכתב פרוטוקול ויופץ בין חברי הוועד המנהל, ואישורו בישיבה הרגילה הבאה ישמש גיבוי ואשרור ההצבעה.

 

סימן י"א: חתימות

חתימות                          28. כללים:

(א) רשאים לייצג את העמותה ולהתחייב בשמה מי שאושר לעניין זה על ידי הוועד המנהל.

(ב) יושב ראש העמותה וגזבר העמותה יהיו מורשי חתימה קבועים ויהיו רשאים לייצג את העמותה ולהתחייב בשמה.

(ג) הוועד המנהל רשאי להסמיך שני חברי וועד נוספים מורשי חתימה.

(ד) הוועד המנהל רשאי להסמיך מבין עובדי העמותה מורשים לייצג את העמותה ולהתחייב בשמה, בין באופן כללי או בכללים והמגבלות שיקבעו על ידו.

(ה) חתימת שניים מבעלי זכות חתימה, אחד מהם היושב ראש או הגזבר, תחייב את העמותה.  

 

 

 

סימן י"ב: שינוי בתקנון:

שינוי בתקנון             29. כללים:

(א) הסמכות לשנות את התקנון של העמותה נתונה בידי האספה הכללית.

(ב) כל הצעה לשינוי התקנון תתפרסם בסדר היום של האסיפה הכללית ותופץ בהזמנות שיישלחו לחברי העמותה.  ההזמנה לאסיפה תכלול את הנוסח המדויק לשינוי המוצע.

(ג) האישור לשינוי מותנה בקיום:

(1) האסיפה הכללית חוקית.

(2) שני שלישים מהחברים הנוכחים באסיפה היו בעד קבלת השינוי, ובלבד שמספר זה לא יקטן מ-20% מחברי העמותה.

 

סימן י"ג: פירוק העמותה

פירוק העמותה     30. כללים:

 (א) העמותה רשאית באסיפה הכללית, שבסדר יומה הופיע סעיף פירוק העמותה, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, ובלבד שמספר זה לא יקטן מ-20% מחברי העמותה.

(ב) בכל מקרה של פירוק העמותה ינהגו כדלקמן:                                                                                                         

(1) נכסי העמותה שנתקבלו או שנרכשו באמצעות מענקים ממוסדות ממשלתיים או ציבוריים יוחזרו למוסדות אלו. נכסי העמותה שנרכשו באמצעות תרומות שחל עליהם פטור לפי (2) סעיף 46 א' או כספים שנמצאים בקופת המועצה ואשר ניתן עליהם פטור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה, יועברו, לאחר הפירוק, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית המחליטה על הפירוק, לגוף שקיבל הכרה ע"י שלטונות המס לפי סעיף 46 א'.

(3) כל יתר הנכסים של העמותה יועברו על פי החלטת האסיפה הכללית לגוף אחר שמטרותיו דומות למטרות העמותה
עבור לתוכן העמוד