יום ירושלים תשע"ג
הגדל

"ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם"  ארבעים ושש שנים, משחרור ירושלים ונבואות נביאי ישראל אשר התנבאו בימים רחוקים,על ירושלים הבנויה באחרית הימים , קורמות עור וגידים לנגד עינינו: "כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר  ה' צבאות הר הקודש:כה אמר ה' צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים: ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה:כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא"(זכריה ח ג-ו)
ירושלים הפכה לעיר שוקקת ותוססת, מלאה התנדבות ומתנדבים בעשרות ארגונים , העיר הגדולה בישראל כ804,000 תושבים כחצי מליון יהודים והיתר  בעיקר מוסלמים ומיעוטם נוצרים ובני דתות אחרות ,258000 ילדים וילדות תלמידים ותלמידות, משחקים ברחובותיה.
 917000 תיירים ביקרו בירושלים בשנה החולפת (כ30% מסך התיירים בישראל) וקיימו את האמור :"ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים".... יופיה של ירושלים והיותה מוקד משיכה לכל בני העולם   מימשו וקיימו את  דברי חז"ל כי עשרה קבין של יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים. הדבר בא לידי ביטוי בתיירות הרבה ובתנופת העשייה הניכרת בכל מקום ובכל פינה בירושלים.
אולם ערכה הגדול של ירושלים יתקיים אם נצליח לקיים את חזונו של דוד בן גוריון: " ואהבת לרעך כמוך בשלוש מילים אלו התמצתה התורה האנושית הנצחית של היהדות וכל תורות המוסר שבעולם לא יכלו לומר מאשר נאמר בשלוש מילים אלו... מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה רק אם חזונה הערכי והחברתי המשקי והמשפטי יהא מושתת על שלוש מילים אלו"...  בפרשת קדושים אותה קראנו לפני כחודש, מופיע פסוק זה, שחכמי ישראל ראו בו את עיקר העקרים של היהדות, לצד "לא תשנא את אחיך בלבבך" ולצד "לא תיקום ולא תיטור" ולצד "ואהבת לו כמוך(לגר)"ערכי הנצח של עם ישראל במידות וערכים מתקיימות בו. עם ישראל הוא עם הספר, עם הרוח, עם שהוריש לעולם  כדברי מגילת העצמאות ,את ספר הספרים הנצחי התנ"ך.
הקדושה ותיקון המידות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום ," לא בשמים היא ולא מעבר לים"," כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", כל אחד מאיתנו יכול לבנות אבן בבנינה של ירושלים, לא אבן פיסית כי אם מסד ערכי רוחני של נתינה, אחווה רעות והתנדבות בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ואם נעשה זאת אם נקיים יעודינו ושליחותינו ,או אז יתקיים בנו הכתוב בספר מיכה וישעיה: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' מראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה הר בית ה' בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו וילמדנו מארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים..... וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו כי פי ה' צבאות דיבר"
אמן
יום ירושלים שמח
יורם סגי זקס
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
עבור לתוכן העמוד