מועצת ארגוני מתנדבים

מבוא

מעשה ההתנדבות של יחידים וקבוצות, הוא ביטוי מקורי וספונטאני של היפה ברוח האדם,עשייהמתוך כוונה להשיג יעדים חברתיים, הומניטאריים, להטיב עם החברה והסביבה ולקדם מטרות ערכיות, סביבתיות ואישיות של יחידים וקהילות. כל זאת מרצון וללא תמורה. לשמחתנו, אנו נמצאים בחברה מבורכת בארגוני מתנדבים שחרטו על דיגלם עשייה למען הזולת, יחד עם זאת חסר גורם מתאם מייעץ ומכוון לשיתוף פעולה.

התאום ושיתוף הפעולה, יחזקו את כוחוומעמדו של המתנדבואת תרומתו, יחזקו את הארגון ממנו הוא פועל , יקלו על גיוס משאבים, יסייעו בפיתוח הדרכה, העשרה ולמידה, ייתנו כלים ומיומנויות למציאת פתרונות, ידריכו ויכוונו אותם לדרכים לגיוס ולאיגום משאבים להשגת מטרות משותפות לפיתוחו וקידומו של הישובוהקהילה.

התכנית להקמה של מועצות להתנדבות יישוביות מניחה יסודות רעיוניים וארגוניים לקידום ההתנדבות במישור המקומי, ומעורבות הציבור בהפעלת הקהילה ובפיתוח מסגרות לגיוס, תיאום ומיצוי הפוטנציאל ההתנדבותי במישור המקומי. המועצות להתנדבות ברשויות המקומיות, למעשה, מהוות פורומים מקומיים המאגדים את ארגוני המתנדבים המקומיים וגורמים ציבוריים, ביניהם השלטון המקומי.

א.כללי

תפקידי המועצה

 • לאפשר ולקיים מסגרת משותפת לחשיבה, הידברות ולימוד הדדי של יחידים וגופים המעוניינים לקדם את מעשה ההתנדבות ואיכותו המקומי.
 • לעצב מדיניות מקומית, לבחור בין אלטרנטיבות ליעדים ופעולות, ולקבוע קדימויות.
 • לשמש מקור ליצירה, לקידום ופיתוח, לחידוש, לרענון מגמות, מעשים ומשאבים.
 • לאתר צרכים של יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות, ולתרגם ליעדי פעולות התנדבות.
 • לאתר ולגייס את משאבי ההתנדבות המקומיים, לתאמם לעשייה ולהעמידם לרשות הצרכים.
 • ליצור תנאים, לתאם אמצעים ולהבטיח פעולות הדרכה והשתלמות למתנדבים ולמפעיליהם, אשר יאפשרו פעולות התנדבות מועילות.
 • לתאם רצונות, פעולות, כלים ותוכניות באורח בו יתועלו לאפיקים חיוניים תוך יעילות ומועילות.
 • ריכוז מידע, לזמנו ולהפיצו.
 • הסברה בנושא התנדבות

ב.הנהלת מועצה (ארגוני מתנדבים) להתנדבות עירונית

הנהלה מועצה להתנדבות ביישובים היא אבן יסוד של מערכות וארגונים ציבוריים. כל ארגון מתנדבים ארצי או מקומי מנוהל ע"י הנהלה ציבורית, שבידיה הסמכות והאחריות לעיצוב מדיניות הארגון בהתאם למטרותיו. עיצוב המדיניות מעניקה לארגון את תעודת הזהות שלו, ומסמנת את יעדיו. המדיניות מכתיבה את סדרי העדיפויות של הארגון: בהתחשב בצרכים של הלקוחות אותם משרת הארגון ובסביבה שבה הוא פועל. כדי למלא את תפקידיה חייבת מועצת ארגוני מתנדבים להיות מעודכנת בפעילויות השוטפות בקהילה.

 • ההנהלה הציבורית של מועצה (ארגוני המתנדבים) להתנדבות בישוב מורכבת מאנשי ציבור, נציגי השירותים העירוניים ויו"רים של הארגונים.
 • חברי ההנהלה של המועצה מייצגים את הלקוחות ואת נותני השירותים.
 • עליהם לדעת, להכיר ולהבין את הצרכים, הבעיות, המשאלות של הציבור, ולנסות לתת מענה באמצעות החלטות אותן יקבלו בישיבות הנהלה.
 • לפיכך, על ההנהלה המקומית לפעול מתוך גישה שתפנית ותפיסה כלל קהילתית, להיות פתוחה, משתפת, מעורבות ומערבת, גמישה ונקיית כפיים, ואת כל אלו להקרין לקהילה כולה.

ג.כישורים והתכונות הנדרשותמחברי ההנהלה של מועצה להתנדבות יישובית:

1)הזדהות עם מטרות המועצה.

2)נכונות לתרום, לקדם ולטפח את המועצה, מטרותיה ותוכניותיה.

3)נכונות לתרום מזמנם.

4)ניסיון בפעילות ציבורית.

5)כושר מנהיגות ויכולת לשתף פעולה אם אחרים.

6)יכולת לקבל החלטות באופן רציונאלי.

7)פתיחות לרעיונות חדשים ללמידה, לפשרות.

8)בעלי רצון ויכולת לקבל אחריות.

 ד.תפקידי חבר הנהלה

 • השתתפות קבועה ופעילה בישיבות הנהלת המועצה וועדותיה.
 • להעלות לדיון את הנושאים המעניינים את הארגון ו/ או הקבוצה שאותו הוא מייצג.
 • לייצג את המועצה בארגון ו/ או הקבוצה אותה הוא מייצג.
 • מעקב אחר פרוטוקולים.
 • מומלץ להגביל את משך כהונת חבר ההנהלה לפרק זמן סביר, ולאפשר לאחרים להשתתף בניהול המועצה. פרק הזמן הסביר 3 – 4 שנים.

ה.הבטחת תפקוד נכון של ההנהלה

1)הגדרה ברורה של מטרות ויעדי המועצה.

2)הכרת חברי ההנהלה.

3)הכרת הארגונים המיוצגים בוועדה.

4)הבטחה כח בפעילות ההנהלה אין חריגה מסמכויותיה.

5)גיבוש תפיסת התפקיד של ההנהלה.

6)לפעול בהתאם למטרות ויעדי המועצה.

עבור לתוכן העמוד