אישורים חיוניים לניהול עמותה ולגיוס תרומות
הגדל

הפעילות של ארגונים שלא למטרת רווח בישראל מוסדרת באמצעות חמישה היתרים חיונים. אלה מעוגנים בארבה חוקים בסיסים:חוק העמותות – 1980 (נוסח מתוקן – 1996), פקודת מס הכנסה – 1962, חוק מס ערך מוסף – 1975, וחוק הנאמנות – 1979.

 ארגון שאינו למטרות רווח חייב, קודם לכל, להירשם כעמותה במשרד הפנים. לאחר מכן, מומלץ ביותר להגיש בקשה למשרד האוצר לקבלת שלושה אישורים נוספים: מעמד של מוסד ציבורי, כלומר, ארגון הפטור ממס; פטור (זיכוי) לתורמים ממס על תרומות (על-פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה); ואישור מלכ"ר המהווה פטור ממע"מ על שירותים או מוצרים שהארגון מוכר. אם בכוונת הארגון להגיש בקשות למענקים או לחוזים ממשלתיים, יצטרך הארגון להצטייד גם באישור ניהול תקין מרשם העמותות.

 רישום עמותה

  1.  זהו הצעד הראשון בתהליך הקמת ארגון ללא מטרות רווח בישראל. מספר הרישום של העמותה מעיד על כך שהעמותה נרשמה על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים כארגון מוכר שאינו למטרות רווח. אין פירוש הדבר שתרומות לארגון פטורות ממס בישראל או בכל מקום אחר. המשמעות היחידה של רישום עמותה היא שהארגון הוקם ומוכר באופן חוקי, וכי הוא מחוייב לחוק העמותות, פועל על-פי חוקי זר, נתון לפיקוח ממשלתי, מגיש דוחות שנתיים המבוקרים על ידי רואה חשבון, משלם אגרה שנתית כדי לשמור על תוקף רישיון העמותה, ומגיש דו"ח שנתי של ועדת ביקורת פנימית. זהו צעד ראשון בתהליך קבלת אישורי הטבות מס. רישום עמותה מחייב את הארגון בכללי מינהל מסוימים, ובהגשת דיווח שנתי למשרד הפנים.

 אישור ניהול תקין

 2. ארגון שאינו למטרות רווח יכול להיות זכאי לתמיכה ממשלתית (ומקרנות רבות) רק אם קיבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות במשרד המשפטים. כדי לקבל אי האישור, רשם העמותות צריך לקבוע שהעמותה אינה מפרה אף לא אחד מסעיפי חוק העמותות – 1980 (מתוקן ב-1996) וכי היא פועלת על פי כללי הניהול התקין .

אישור מוסד ציבורי

 3.  רישיון מוסד ציבורי, הניתן על ידי אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין במשרד האוצר, המחלקה למלכ"רים, מהווה פטור מתשלום מס. פירושו של דבר כי הארגון אושר על ידי משרד האוצר, וכי כל הכספים המוחזקים בחשבונות הבנק שלו בישראל מוכרים לצורכי מס ואינם נחשבים חשבונות פרטיים. יש להגיש למשרד האוצר דו"ח של רואה חשבון מיד שנה כדי לחדש את הרישיון. מספרו של רישיון זה שונה ממספר הרישום של העמותה.

 תרומות פטורות ממס

 4. את הפטור ממס על תרומות (על פי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה) מעניקה ועדת הכספים של הכנסת בהמלצת משרד האוצר. אישור זה מאפשר לתורמים לנכות 35% מתרומתם, מהסכום שהוא חייב למס הכנסה, בתנאי שהתרומה היא בסכום שבין 77 $ ו- 10.000 $ - הוא הסכום המרבי של תרומה למטרות צדקה שמותר לאזרח או לחברה לנכות כהוצאה מוכרת לצורכי מס. תרומות למוסדות שלא למטרות רווח, שלגביהן אין היתר לזיכוי ממס על-פי סעיף 46א' – יחויבו בשיעור המס המלא. כדי לממש את הפטור לתרומה שנתרם, על התורם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה

 פטור ממע"מ – אישור מלכ"ר

 5. עמותות רבות מגישות למשרד האוצר בקשה לקבלת מעמד של מלכ"ר כדי לזכות לקוחות בפטור ממע"מ. מעמד זה מאפשר לעמותה למכור מוצרים ושירותים פטורים ממע"מ (17% ממיר המכירה). זוהי הטבה שמעניק המחוקק באמצעות משרד האוצר, לעמותות, המהווה תמריץ כספי לרכוש מוצרים ושירותים ממגזר העמותות (המלכ"רים) במקום מהמגזר העסקי. ומהווה גורם לתחרות ביניהם.

 רשום הקדש (נאמנות)

 6. חוק הנאמנות – 1979 ("תקנות ההקדשות לצורכי צדקה") מנוהל על ידי רשם ההקדשות במשרד המשפים. תקנות ההקדשות מאפשרות הקמת הקדש מוכר לצורך מס, כולל רכוש או ממון, לטובת הציבור. טופסי הרשמה ניתן להשיג אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים.

מתוך כ-21,000 העמותות שהיו רשומות במשרד הפנים ב- 2003 , רק 14,126 נרשמו לאחר מכן גם במשרד האוצר כ"מוסד ציבורי". רק כ- 4,500 עמותות קיבלו מוועדת הכספים של הכנסת את האישור לפטור במס על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה, המאפשר לתורמים לראות בתרומותיהם (35% בלבד) כהוצאה מוכרת. בשנת 2000 היו 1,750 הקדשות רשומות במשרד המשפטים.

לתועלתם של אזרחים ישראלים המעוניינים להקים עמותה או לקבל אי-אילו מהאישורים הנ"ל, פרסמנו באתר שלנו www.givingwisely.org.il את הטפסים הרשמיים הרלוונטיים, הדרושים. מטרתנו היא להקל על הציבור ככל האפשר את הנגישות לטופסי ההרשמה ולמידע על עמותות בישראל, ולהביא לשקיפות מרבית של המידע בנוגע לסקטור חיוני זה.

הוזן ע"י חנה מרכוס

עבור לתוכן העמוד