אות הנשיא למתנדב

"אות הנשיא למתנדב" הוא אות המוענק מטעמו של נשיא המדינה למתנדבים נבחרים.

מטרת האות – לעודד פעילות התנדבותית מתוך הערכה שהיא מחזקת את המרקם החברתי, משפרת את מצבם של פרטים, נעזרים כעוזרים, ותורמת לגיבוש לאומי על בסיס אנושי והומני. האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטיפוח ערכים של מעורבות חברתית, נתינה למען הזולת, אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי המדינה.

ככלל, מוענק האות ע"י נשיא המדינה אחת לשנה לשנים עשר זוכים, בטקס רשמי שנערך על ידו.

לצורך בחירת הזוכים נעזר הנשיא בוועדה מייעצת הממליצה בפניו על המועמדים לאות.

הרכב הוועדה והעומד בראשה נקבעים ע"י בית הנשיא, תוך שימת דגש על שילוב נציגים של ארגוני מתנדבים, תקשורת, אקדמיה ואנשי ציבור.

הרכב הוועדה המייעצת משתנה בד"כ מידי שנה.

מפעל הענקת "אות הנשיא למתנדב" מתבצע בשיתוף המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

התקנון להלן נועד להסדיר את הפעילות הכרוכה בהענקת האות.

התקנון:

1. הגדרות:

"פעילות התנדבותית" – תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה ו/ או מערכת קשרים ע"י מתנדב, לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, באופן ישיר או עקיף, לאנשים מוכרים (למעט בני משפחה) ו/או בלתי מוכרים, לארגונים, למוסדות ולתנועות, לקהילה ו/או לסביבה.

"מתנדב/ת" – מתנדב הוא אדם, קבוצת אנשים או ארגון (וולונטרי, ממשלתי, מוניציפלי או עסקי) המסייע לזולת ולחברה מתוך רצון חופשי, ללא כפיה וללא קבלת תמורה כלכלית או תשלום ע"פ ערכי השוק.

"נוער מתנדב" – מתנדבים עד גיל 21, או חיילים בשירות חובה שאינם בני למעלה מגיל 23 בעת הגשת המועמדות.

2. "אות הנשיא למתנדב" יינתן על פעילות התנדבותית.

3. משך זמן פעילות מינימלי –
    לנוער- מי שפעלו לפחות 18 חודשים
    לבוגרים – מי שפעלו לפחות 3 שנים
    לקבוצות – מי שפעלו לפחות 2 שנים

4. האות לא יוענק למתנדבים שלא עסקו בהתנדבות בשנת הענקתו.

5. האות לא יוענק יותר מפעם אחת. הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת אות נוסף למי שכבר זכה בו.

הגשת מועמדות-

6. כל אדם, קבוצה, או ישות משפטית יכולים להגיש את מועמדותם או מועמדות של אחרים לקבלת האות, ובלבד שהגשת המועמדות לא תתייחס למי שאיננו בחיים.

7. המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך, ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שיפורסם מידי שנה בכלי התקשורת.

הוועדה המייעצת-

8. הוועדה המייעצת תוכל לעבוד באמצעות ועדות משנה.

9. יו"ר הוועדה המייעצת ינהל את ישיבות מליאת הוועדה, ויוכל להשתתף גם בישיבות ועדות המשנה.

10. החלטות הוועדה המייעצת והחלטות ועדות המשנה תתקבלנה בהצבעה ברוב דעות בישיבת המליאה. במקרה של שוויון קולות תכריע הצבעתו של יו"ר הוועדה המייעצת.

11. בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל מידי חבר ועדה שלא נכח בישיבת המליאה הצבעה מנומקת שתימסר או תישלח בכתב לממונה על האות בבית הנשיא לפני התכנסות ישיבת המליאה. ההחלטה, אם נתקיימו נסיבות מיוחדות, תהיה נתונה בידי יו"ר הוועדה המייעצת והממונה על האות בלשכת הנשיא.

12. בכל ישיבה של הוועדה המייעצת ושל ועדות המשנה, ישתתפו הממונה על מתן האות בלשכת הנשיא, ו/או מנהל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל או נציגיהם.

13. אנשי בית הנשיא והמועצה הלאומית להתנדבות אינם רשאים להצביע.

14. ההחלטה על שנים עשר הזוכים תתקבל אך ורק במליאת הוועדה המייעצת.

15. במסגרת שיקוליה רשאית הוועדה לקחת בחשבון, בנוסף לשיקולים הכרוכים בהתנדבות גופא, גם שיקולים ציבוריים.

16. דיוני הוועדה וועדות המשנה הם חסויים.

ועדה מקדימה-

17. ועדה מקדימה, המורכבת מנציגים של בית הנשיא והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל, תעבור על כל ההמלצות שהגיעו עד המועד שנקבע, בטרם יועברו לוועדה המייעצת.

18. הוועדה המקדימה תהיה רשאית שלא להעביר לוועדה המייעצת המלצות שאינן עומדות בתנאי התקנון.

שונות-

19. חברי הוועדה המייעצת יכולים להעלות מועמדים וליזום המלצות, ובלבד שיעשו כן לפני התכנסותה האחרונה והקובעת של מליאת הוועדה.

20. החלטות הוועדה המייעצת הינן בגדר המלצות בלבד, המוגשות להחלטתו הסופית של נשיא המדינה.

21. במקרים מיוחדים, על פי שיקול דעתו של נשיא המדינה, ניתן יהיה לחרוג מן התקנון.

 

אמות מידה מוצעות לבחירת המועמדים

  1. תרומתה של פעולת ההתנדבות לטובת המדינה והחברה בישראל.
  2. מידת ההשפעה של פעולת המתנדב על החברה.
  3. מידת ההיענות לצרכי השעה.
  4. יזמה, מקוריות וחדשנות בפעולה.
  5. מידת השפעתו של המתנדב ופעולתו על התנדבותם של אחרים.
  6. מידת המאמץ הנפשי והפיזי שהוקדש לפעולת ההתנדבות.
  7. משך תקופת ההתנדבות, מידת ההתמדה, הרציפות והמסירות בפעולת ההתנדבות.

 

שאלות, הבהרות וטפסים יש להפנות אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

ת.ד. 36259 תל אביב 65117

טלפון: 03-5608888

פקס':03-5606670

 או בכתובת דוא"ל info@ivolunteer.org.il

 

 

עבור לתוכן העמוד