מה בעולם?


באיזה מקום עומדת ההתנדבות בישראל בהשוואה לחברות אחרות?
האם ישראלים מתנדבים פחות או יותר מאחרים? התשובות אינן פשוטות משום שהתנדבות קשורה לסוגיות רבות ומגוונות קשות למדידה כמו ההיסטוריה ההתנדבותית של אותה מדינה, גילה, תרבותה, ו/או סוג הממשל. כמוכן, הסקרים הרבים שנעשו על ידי גורמים שונים במגוון מדינות לא מתואמים מבחינת שיטות מחקר והגדרות. כדי לראות"היכן עומדת ישראל"31, גם במחיר השוואה לקויה במידת מה, נעיף מבט קצרבנתונים על התנדבות בכמה סוגים שונים של חברות. 45% עד 48% מהאנגלים מתנדבים, לעומת%44 מן האמריקאים,ו-%72 מהקנדים41 השוואה מעניינת ומלמדת יותר היא בין המאפייניםהמיוחדים של ההתנדבות בארצות שונות. ישראלים מתנדבים בעיקר בתחום הרווחה ולעתים קרובות באופן לא פורמליגם בתחומי הבריאות והביטחון. בארצות הברית קיים קשר חזק בין התארגנות דתית להתנדבות,המושך איתו את מספר המתנדבים הרב ביותר )הקשר הזה בין דתיות לבין התנדבות ניכר גם בשיעורם הגבוה של המתנדבים מקרב הקהילות החרדית והדתית בישראל(.המתנדבים האמריקאים נמשכים במספרים גדולים גם לארגונים הפועלים בתחומי הבריאות, החינוך,שירותי האנוש ופיתוח נוער. בתוך הקהילה היהודית האמריקאית המאורגנת, מתמקדת ההתנדבות בתחום מנהיגות קהילתית,פעילות בוועדות ובגיוס כספים. המתנדבים הבריטים מתבלטים אף הםבגיוס כספים ובכהונה בוועדות. בקנדה, 57% מן המתנדבים עובדים בארגון אירועים מיוחדים ובפיקוח עליהם,ו-41% מכהנים כחברי הנהלות או ועדות. לבלגים יש מסורת ותיקה של התנדבות בפיתוח קהילתי,בסנגור, בקמפיינים וכן בביקורי ידידות. הבלגים נוטים להתנדב פחות לוועדות, בהשוואהל שוודיה ולדנמרק, שם רוב המתנדבים מתמקדים בעבודה בוועדות, בעבודת משרד, בארגון ובהוראה.בשוודיה, עליה נאמר ששיעור ההתנדבות בה הוא בין הגבוהים באירופה,תשעה מתוך עשר האזרחים הם חברים בארגונים )"חברות פעילה"(, פעילות הכוללת לרוב התנדבות. והחברות בארגונים, הוא גבוה. במדינות מזרח אירופיות רמת ההתנדבות נמוכה ביחס למדינות 98%מכל ההתנדבות בשוודיה נעשית במסגרת עמותות. בהולנד, כמו בשוודיה, שיעור ההתנדבות מערב אירופיות. ההתנדבות במזרח אירופה מתקיימת בדרך כלל דרך מקום העבודה. בעולם הערבי ובקהילה הערבית הפלשתינית בישראל שיעור העמותות ביחס לאזרחים גבוה יותר מאשר במרבית מדינותערב; עם זה, אין בנמצא נתונים מדויקים על ההתנדבות במדינות ערב בהיעדר מחקר מקיף בנושא.51  נחזור לשאלה שבה פתחנו: באיזה מקום עומדת ההתנדבות בישראל בהשוואה לחברות אחרות? בהכללה,ניתן לומר ששיעורי ההתנדבות הפורמלית בישראל נמוכים יחסית לרוב מדינות המערב, ואילו ההתנדבות הלא פורמלית גבוהה יותר. בנוסף, ההתנדבות בישראל, )כמו בארצות הברית, ובחלק ממדינות מזרח אירופה( מצויה במצב עלייה, לעומת אנגליה וקנדה שבהן היא מצויה בדעיכה מסוימת.אתגר ברור העומד כיום בפני עמותות בישראל הוא ללמוד כיצד לרתום את האנרגיה ההתנדבותית הלא פורמלית ככלי להתמודדות עם בעיות קהילתיות וכבסיס להנעת שינוי חברתי רחבב על השפעה ארוכת טווח.

עבור לתוכן העמוד