מהי התנדבות? סקירה ודיון בהגדרות למונח התנדבות בארץ ובעולם
הגדל

התנדבות היא תופעה אנושית כלל עולמית. המתנדבים במדינות העולם, ובחברות השונות המרכיבות אותן, פועלים למען מטרות מגוונות ומתוך מניעים שונים. ההבדלים במאפיינים התרבותיים והכלכליים ההיסטוריים בין המדינות באים לידי ביטוי באופן שבו בוחרים להגדיר את המונח התנדבות במדינות העולם. במאמר שלהלן ננסה לנתח את מהות המונח "התנדבות", כפי שהוא משתקף בהגדרות השונות.

מאמר זה הינו תוצר של איסוף ממושך של ידע ומידע מהארץ וממדינות שונות בעולם. על פני השטח, נדמה כי מתנדב הוא מתנדב באשר הוא, וכי משמעות מונח ה"התנדבות" מובנת מאליה. בראייה מעמיקה יותר, בולטים ההבדלים והפערים בין האופנים בהם נתפס המונח "התנדבות", ומכאן ההבדלים בין ההגדרות ל"מיהו מתנדב".

היום בישראל

בישראל קיימות מספר הגדרות למונח "התנדבות". הבולטת שבהן, הגדרת המתנדב בחוק ביטוח מתנדבים של הביטוח לאומי. הגדרה נוספת נוסחה בשנת 2005 במסגרת אמנת ההתנדבות של המועצה הלאומית להתנדבות. במקביל, במחקרים אקדמיים שונים ובסקירות ספרות שנערכו בשנים האחרונות, ניתן למצוא הגדרות שונות של חוקרים מהארץ ומהעולם, שכל אחד מהם טובע הגדרה מעט שונה למונח "התנדבות".

בפועל ובשטח מצטיירת תמונה מורכבת מאד. מתברר כי על אף קיומן של הגדרות רשמיות ומחקריות אלה, ואולי דווקא בשל ריבוי ההגדרות, לא קיימת הסכמה חד משמעית סביב הגדרה אחת ויחידה למונח "התנדבות" והנגזרת שלה, ההגדרה של מיהו מתנדב. אי הסכמה זו חוצה ארגונים התנדבותיים, מנהלי מתנדבים והתנדבות, מתנדבים, אנשי חינוך ואקדמיה, אישי ציבור ועוד.

נקודות מחלוקת

במפגשים שמתקיימים במסגרת ההכשרות, הסדנאות והקורסים של "נדב" עם מנהלי מתנדבים והתנדבות, רכזי התנדבות, נציגי מערכת החינוך ואנשים נוספים, עולות לא פעם אי הסכמות בנוגע להגדרה של המונח "התנדבות". במסגרת מפגשים אלו עולות לעיתים קרובות שאלות המבקשות לקבוע האם אדם המבצע פעילות כלשהי יכול להיחשב כמתנדב.

בסדנא שנערכה באחד מארגוני ההתנדבות הגדולים בארץ התעורר ויכוח בין מספר רכזי התנדבות בארגון. האחד טען שנער, המסייע אחת לשבוע לשכנתו הקשישה בנשיאת סלי הקניות הכבדים אל דירתה הוא מתנדב לכל דבר. האחר טען כי עזרה לשכן, אינה יכולה להיחשב התנדבות מכיוון שאינה מתבצעת במסגרת ארגונית פורמאלית ומוסדרת וללא פיקוח מקצועי.

במפגש דומה שהתרחש במסגרת פורום מנהלי התנדבות, התגלע הוויכוח הבא: מנהל בכיר בארגון לבריאות הנפש שיתף בהתלבטותו לגבי סטודנטית לפסיכולוגיה, שהודתה בפניו כי הגיעה להתנדב בארגון על מנת לבחון את התאמתה למקצוע, ולקבל המלצה לקראת התואר השני. חלק מן המשתתפים במפגש טענו כי פעילותה של הסטודנטית אינה נחשבת התנדבות, מכיוון שהיא מצפה לקבל תגמול. אחרים טענו שבכל פעולה התנדבותית גלום תגמול, וכל עוד התגמול אינו תגמול חומרי או כספי, ציפייה זו הינה לגיטימית ואינה שוללת את היותה מתנדבת.

בסדנא אחרת, התקיים דיון בין מספר מנהלי התנדבות מארגונים שונים, שמפעילים סטודנטים מלגאים. מנהלי ההתנדבות ניסו לקבוע האם ניתן להגדיר את פעילות הסטודנטים המלגאים כהתנדבות. חלקם טענו שמטרות ומהות הפעילות הן החשובות, בעיקר לאור העובדה שבמצב אחר הסטודנטים הללו היו יכולים להשקיע את אותו הזמן שהם משקיעים בפעילותם החברתית בעבודה מזדמנת בה היו מרוויחים יותר, ואילו אחרים טענו כי פעילות עליה מקבלים שכר כספי אינה יכולה להיחשב כהתנדבות, גם אם השכר הוא מלגה.

במסגרת דיון שנערך בכפר דרוזי בצפון הארץ, בנושא ההתנדבות, הוצג בתחילת הדיון כי אחוז ההתנדבות בכפר, כפי שנבדק בסקר מקומי, היה נמוך בהרבה מממוצע אחוז ההתנדבות הארצי. בהמשך הדיון, בו הציגו נציגי הקהילה הדרוזית את תפיסתם לגבי התנדבות, התברר כי הסקר ביקש למדוד פעילות התנדבותית שנעשית במסגרת ארגון פורמאלי. הסקר לא בחן את תופעת ההתנדבות הלא פורמאלית, המתקיימת באופן נרחב בחברה הדרוזית. הבנה זו חידדה את הצורך להבין מהי התנדבות, ואף כיצד ניתן למדוד את היקפיה ומשמעויותיה.

למה להגדיר?

הגדרה היא קביעה ותיחום מהותו של מונח מסוים. הגדרה טובה היא כזו שעל ידי שימוש בה נוכל לזהות את המונח המוגדר באופן חד משמעי ומדויק. הגדרה טובה תפרט את התכונות המהותיות של המונח. תנאי נוסף להגדרה מוצלחת מתקיים כאשר מכלול התכונות מתקיים אך ורק במונח המוגדר.

אי ההסכמה על משמעות מונח ההתנדבות, וריבוי ההגדרות, מביאים לריבוי מסרים ולעיתים למסרים סותרים. ריבוי ההגדרות גם גורם לכך שאותן התכונות המהותיות, שמגדירות את המונח, אינן מוסכמות. הסקרים הנערכים מדי שנה, במטרה לבחון את היקפי ההתנדבות במדינת ישראל, מניחים מראש הגדרה לא ברורה של המונח ואינם משקפים את תמונת ההתנדבות המתקיימת בפועל בחברה הישראלית. במפגש עם השטח מתברר כי ארגונים שעברו תהליך לניסוח הגדרת "התנדבות" שתהיה מוסכמת על כלל חברי הארגון, ושבאמצעותה ניתן יהיה להגדיר גם את המטרות והיעדים ההתנדבותיים המשותפים של הארגון, הגדילו, לאורך זמן, משמעותית את מספר המתנדבים בארגון.

אם אנו, העוסקים בתחום ההתנדבות, מעוניינים בפיתוח ובקידום תחום ההתנדבות ורואים בהרחבת מעגלי ההתנדבות מטרה (חברתית, חינוכית או ארגונית) עלינו להגדיר תחילה "מהי התנדבות" ולהבין מהן משמעויותיה.

הגדרות למונח התנדבות בעולם

במסגרת מחקר שערכו ארגון ה-CEV) European Volunteer Centre) וארגון ה-AVSO בנושא מעמדם החוקי של מתנדבים במדינות שונות ברחבי אירופה, התבקשו נציגי המועצות להתנדבות במדינות השונות למלא דו"ח ובו מספר שאלות לגבי מצב ההתנדבות במדינתם, ולגבי מעמדם החוקי של המתנדבים. הנקודה הראשונה אליה נתבקשו נציגי המדינות להתייחס הייתה ההגדרה המקומית למונח "התנדבות".

מתוך מחקר זה וממקורות מידע נוספים ממדינות שונות בעולם, לוקטו הגדרות רשמיות של המדינות למונח התנדבות. הידע שנאסף מציג תמונה שהיא מורכבת לא רק בישראל, אלא בעולם כולו. ההגדרות, גם אם מכילות בחלקן תכונות משותפות, שונות ומגוונות מאד.

הניתוח שלהלן ינסה לעמוד על השונות בין ההגדרות, בהתייחסות לתכונות המהותיות המרכיבות את המונח "התנדבות" וינסה לבחון את הרלוונטיות וההתאמה של תכונות אלה, מתוך ההגדרות השונות, להגדרה מוסכמת אפשרית בישראל. סביר שהשונות העמוקה בין ההגדרות נובעת גם משוני תרבותי, אך הניתוח של ההגדרות לא יהיה ניתוח תרבותי-לשוני, אלא תוכני-מהותי.

ניתן לומר, כי שלוש תכונות מהותיות חזרו על עצמן בכל אחת מן ההגדרות של המדינות השונות שנבחנו:

1. בחירה חופשית - ההתנדבות נעשית ללא כל כפייה, מתוך בחירה חופשית של המתנדב. התכונה משקפת ומבהירה כי כל פעילות שנעשית תחת הכרח כלשהו, בין אם הוא חוקי או מוסרי, לא תיחשב כהתנדבות. גיוס לצבא או השתתפות בתוכנית "מחויבות אישית", אינן נחשבות כהתנדבות על פי ההגדרות הרווחות בעולם כולו ועל פי ההגדרות הרשמיות הקיימות בישראל.

2. ללא תשלום שכר - הניסוח לעניין זה משתנה מעט מהגדרה להגדרה, אך המהות דומה: על מנת שפעילות תיחשב להתנדבות, היא צריכה להיעשות ללא קבלת תשלום או תמורה כספית. הסייג היחיד לעניין זה הוא החזר הוצאות/נסיעות למתנדבים.

3. על מנת להיטיב עם משהו או עם מישהו - הפעילות חייבת להיות כזו שתיתפס כחיובית, כמיטיבה וכנעשית לטובת אדם, קבוצה, קהילה או קידום מטרה כלשהי.

פרט לשלושת התכונות הקבועות הללו, עליהן יש הסכמה גורפת בכל ההגדרות, קיימת שונות רבה בין ההגדרות. שונות שבאה לידי ביטוי בתכונות המהותיות המרכיבות את המונח "התנדבות" מחד גיסא, ובתפיסה או בהתייחסות לכל אחת מהתכונות הללו מאידך גיסא. התכונות המהותיות שעולות מההגדרות השונות מאפשרות להבין אלו פעילויות בכל מדינה נחשבות כפעילויות התנדבותיות ואלו לא.

הניתוח שלהלן מבוסס, כאמור, על הגדרות שונות שנאספו ותורגמו ממדינות שונות. את ההגדרות המלאות ניתן למצוא בסוף המאמר:

1. פעילות למען מה/למען מי?

האם כל פעילות שנעשית על מנת להיטיב עם מישהו או משהו יכולה להיחשב כהתנדבות? האם ניתן לייחס את המונח התנדבות רק לפעילויות מסוימות, שמיועדות לקהלי יעד מסוימים? בעוד שבמרבית ההגדרות מן העולם מסתפקים באמירה שעל הפעילות להיטיב עם קהל היעד או עם המטרה, ישנן מספר מדינות שמסייגות ובהגדרתן נקבע, כי רק פעילויות מסוימות, בתחומים ספציפיים, ייחשבו כהתנדבות. דוגמא לכך, היא ההגדרה המקובלת בליטא, במסגרתה ישנה התייחסות ברורה לתחומי הפעילות שייחשבו ל"התנדבות":

פעולה המבוצעת מבחירתו החופשית של הפרט וללא תגמול, לטובת המטרות שנקבעו בחוק הצדקה והחסות. תחת חוק זה, מטרות הפעילות החברתית הן: הגנה על זכויות אדם, אינטגרציה של מיעוטים, הטמעת ערכי תרבות, דת ומסורת, פיתוח חינוכי, מדעי ומקצועי, חינוך לא פורמאלי וחינוך אזרחי, ספורט, עבודה סוציאלית, בריאות הציבור, ביטחון והגנה לאומית, חוק וסדר, מניעת פשע, הגנה על זכויות יוצרים, הגנה על פיתוח סביבת מגורים ודיור, הגנה על הסביבה ותחומים נוספים.

דוגמא נוספת ניתן לראות בהגדרה המקובלת בפורטוגל, שמבקשת לייחס פעילות התנדבותית לפעילות שנעשית למען פרטים, משפחות או קהילות נזקקות, ללא התייחסות למטרות אחרות או גורמים אחרים שיכולים לקבל סיוע מגורמים התנדבותיים.

ההגדרה המקובלת בשוויץ מגדירה פעילות התנדבותית כפעילות שנעשית בתחומי תרבות, סביבה, ספורט או בתחומים מבוססי פוליטיקה, חברה או כנסייה בלבד.

בחלק מהמקרים, בחרו המדינות לסייג את ההגדרה, כך שאוכלוסיית היעד של ההתנדבות לא תכלול בני משפחה ו/או חברים קרובים. דוגמא לכך היא ההגדרה המקובלת בלוקסמבורג: מחויבות לקחת חלק, מבחירה חופשית וללא תגמול כספי, בפעילות למען הזולת או הקהילה, במסגרת ארגון ומחוץ ליחסי המשפחה הרגילים או יחסים שמבוססים על חברות אישית.

וכן בהגדרה המקובלת בצרפת: מעורבות מבחירה חופשית, של אזרח, ללא כוונות תגמול, מחוץ למסגרת מערכת היחסים המשפחתית, הבית ספרית, המקצועית ומחוץ למחויבות חוקית...

הגדרה זו הינה מעניינת במיוחד, היות והיא מגדירה שעל מנת שפעילות תוגדר כהתנדבותית, עליה להיות לא רק מחוץ למסגרת המשפחה, אלא גם מחוץ למסגרת בית הספר או העולם המקצועי. נדמה כי הגדרה זו אינה תואמת את ההתפתחויות של השנים האחרונות, בתחום ההתנדבות, ביניהן מגמת התנדבות עובדים ומגמת ההתנדבות במסגרת מערכת החינוך ההולכות ומתרחבות. גם בהגדרה של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ניתן למצוא הסתייגות דומה, המתייחסת לעניין המשפחתי בלבד: תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה ו/או מערכת קשרים ע"י מתנדב, לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, למען אנשים מוכרים (פרט לבני משפחה) ו/או לא מוכרים, לארגונים, למוסדות ולתנועות, לקהילה ו/או לסביבה.

2. תגמול:

כאמור, בכל ההגדרות שלוקטו מרחבי העולם ומהארץ ברור כי על מנת שפעילות תיחשב כהתנדבותית, חייב שהמתנדב לא יקבל עבורה כל תגמול כספי.

קביעה זו מיישבת את ההתלבטות אשר עולה לא פעם במצבים בהם אנו נדרשים לקבוע האם, למשל, מלגאים נחשבים למתנדבים, או האם שעות נוספות במקום העבודה או נכונות לתת שירות במחיר מוזל, יכולים להיחשב כהתנדבות.

שאלת התגמול עולה גם בהתייחס לתגמולים אחרים, שאינם חומריים. עניין זה עולה באופן ברור בהגדרות השונות מהעולם בהן בחרו המדינות השונות בנוסחים שונים, המבקשים להבהיר מתי פעילות תחשב להתנדבותית. ההגדרות נעות בין: "פעילות שמתבצעת ללא אינטרס כלכלי","ללא תגמול כספי" "ללא תשלום שכר" "ללא ציפייה לרווח כספי" "ללא קבלת תמורה כלכלית" - שמתייחסות ישירות לעניין התגמול הכספי, לבין: "ללא כוונת תגמול" "ללא ציפייה לשכר או לרווח" "ללא תגמול", שמתייחסות באופן כללי לעניין התגמול ואינן מייחסות אותו ישירות לעניין התגמול הכספי.

הבדל זה הינו מהותי. ארגונים רבים מתגמלים את מתנדביהם בתגמולים חומריים, רגשיים או אחרים. פעילות, למען אחרים או למען קידום מטרה כלשהי, לרוב מתגמלת כשלעצמה מבחינה רגשית. נשאלת השאלה האם נכון להגדיר כי אדם שעושה פעילות מבחירה חופשית, על מנת להיטיב עם אחרים, ואמנם עושה זאת ללא שכר, אך מקבל תגמולים אחרים (חומריים או רגשיים), אינו מתנדב? והאם הציפייה לתגמול חומרי או רגשי, משפיעה על הגדרת המונח ההתנדבות?

3. התנדבות פורמאלית ו/או לא פורמאלית?

תכונה זו משתנה מהגדרה להגדרה. חלק מהמדינות בעולם מגדירות כי רק פעילות שהיא פורמאלית, במסגרת ארגון מסודר, תיחשב לפעילות התנדבותית. הגדרות אלה ל"התנדבות" אינן כוללות פעילויות ספונטאניות, יוזמות אישיות או מקומיות, תופעות של עזרה ותמיכה הדדית בקהילה, או פעילויות לא פורמאליות.

דוגמא להגדרה שכזו, היא ההגדרה המקובלת בפורטוגל: סט פעילויות מכוונות קהילה וחברה, שמתבצעות ללא אינטרס כלכלי, על ידי אנשים, במסגרת פרויקטים או תוכניות שפותחו ללא כוונת רווח על ידי ישויות ציבוריות או ארגונים פרטיים, למען פרטים, משפחות או קהילות נזקקות.

הגדרה זו אינה כוללת כל פעילות שנעשית באופן מבודד או ספוראדי, או על בסיס הכרות חברית, משפחתית או קרבה אחרת. פעילויות התנדבותיות צריכות להיות בעלות תוכן, משמעות ולהתבצע לאורך זמן.

בחלק מן ההגדרות, קיימת התייחסות הן למימד הפורמאלי והן למימד הלא פורמאלי. בהגדרות אלה, נכללות גם הפעילויות הפורמאליות וגם הפעילויות הלא פורמאליות, כפעילות התנדבותית. דוגמא לכך, בהגדרה המקובלת בשוויץ: פעילות ללא שכר וללא כוונת רווח בתחומי תרבות, סביבה, ספורט או בתחומים מבוססי פוליטיקה, חברה או כנסייה. פעילות זו יכולה להתבצע במסגרת ארגון, אך גם כפעילות לא פורמאלית ספונטאנית כמו למשל טיפול בילדים או סיוע לקשישים.

חלק אחר מן ההגדרות, אין כוללות התייחסות לשאלת הפעילות המאורגנת או הלא מאורגנת. ניתן להניח שהתנדבות, בהגדרות אלה, מכילה בתוכה את הן את הפעילות הפורמאלית והן את הלא פורמאלית. דוגמא לכך, בהגדרה המקובלת בבריטניה: פעילות שבמסגרתה משקיעים זמן, ללא תשלום שכר, בעשיית מעשה שמכוון להועיל לסביבה או למישהו (פרט או קבוצה), שהם אינם או שהם בנוסף לבני משפחה קרובים.

4. במידה והפעילות היא פורמאלית, האם על מנת שתהיה מוגדרת כהתנדבות, עליה להתקיים רק במסגרת ארגונים מסוימים?

בחלק ממדינות העולם קיימת בהגדרה התייחסות ייחודית לסוגי הארגונים שיכולים להפעיל מתנדבים. מהגדרות אלה עולה כי כל פעילות שמתקיימת מחוץ לארגונים אלה, לא תיחשב כפעילות התנדבותית.

מעניינת במיוחד היא הדוגמא של ליטא, שבמסגרת הגדרתה נקבע כי רק ארגונים ללא כוונות רווח יכולים להפעיל מתנדבים, קרי פעילות, גם אם נעשית מבחירה חופשית וללא שכר, בארגון עסקי (כדוגמת בית אבות פרטי) לא תוכר כפעילות התנדבותית, בגלל עצם היות הארגון בעל כוונות רווח.

גם ההגדרה המקובלת בשוודיה מעניינת בנושא זה. בהגדרתם מבהירים השוודים כי על מנת שפעילות תיחשב להתנדבות היא חייבת להתקיים אך ורק בארגונים ציבוריים שאינם ממשלתיים. קרי כל פעילות במסגרת ממשלתית (כדוגמת משרד הרווחה), לא תיחשב לפעילות התנדבותית.

5. האם קיימת חשיבות למשך הפעילות?

האם פעילות חד פעמית יכולה להיחשב לפעילות התנדבותית? באופן מפתיע, ובהבדל מההגדרות האקדמיות/מחקריות, עולה כי מההגדרות הרשמיות של מדינות העולם כמעט ואין התייחסות למשך הפעילות כתכונה המגדירה את המושג התנדבות. ישנן התייחסויות מעטות למימד הזמן, וגם הן מתייחסות בעיקר לכך שעל מנת שפעילות תהיה התנדבותית יש להשקיע בה זמן ואנרגיה. (כדוגמת ההגדרה המקובלת באירלנד: הקדשת זמן ואנרגיה, לטובת החברה,קהילות מקומיות, פרטים מחוץ למשפחה הישירה, הסביבה או מטרות אחרות. פעילויות התנדבותיות מתרחשות מבחירה חופשית, ללא תשלום כספי, פרט להחזרי הוצאות).

אין כמעט התייחסות לכמות הזמן הנדרשת ואין, פרט לשני מקרים חריגים ושאינם חד משמעיים, קביעה כי רק פעילות שמתקיימת לאורך זמן, או שהינה רב פעמית, תיחשב להתנדבות.

6. תכונות יוצאות דופן

ניתן לראות כי בחלק מהמדינות בחרו בתכונות ייחודיות ויוצאות דופן על מנת לתחום את המונח "התנדבות". להלן מספר תכונות לדוגמא:

א) מקום המתנדבים ביחס לצוות השכיר: בחלק מן ההגדרות מבקשות המדינות להבהיר כי פעילות התנדבותית לא תיחשב לכזו במידה ותבוא על חשבון או תתפוס את מקומם של עובדים בשכר, וכי פעילות התנדבותית תיחשב לכזו רק אם האדם שמבצע אותה לא תלוי בה על מנת להתפרנס. כך, לדוגמא, בהגדרות המקובלות בהולנד: "פעילות שנעשית באופן מאורגן, ללא מחויבות וללא תשלום, למען אנשים אחרים או הקהילה, ושבה האדם שמתנדב אינו תלוי בפעילותו ההתנדבותית כמקור פרנסתו". (הגדרת משרד הרווחה ההולנדי)

או "פעילות ללא שכר, שנעשית באופן מאורגן למען הזולת והחברה. אסור שפעילויות התנדבותיות יתחרו עם פעילות בשכר וצריכות לבוא בנוסף. אם המתנדב מחליט להפסיק את התנדבותו, לא תיווצר בעיה ארגונית". (הגדרת המרכז הלאומי להתנדבות בהולנד).

ב) גיל: בהגדרה המקובלת בצרפת ישנה התייחסות לעניין גיל המתנדבים. ההגדרה החוקית ל"התנדבות" בצרפת מתייחסת ורלוונטית רק למתנדבים מעל גיל 18.

ג) התייחסות להכשרות מקצועיות/פרקטיקום: ההגדרה המקובלת באוסטריה מסייגת ומגדירה התנדבות כפעילות שנעשית "שלא במסגרת הכשרה מקצועית כגון פרקטיקום, ושלא במסגרת שעות נוספות במקום העבודה". כלומר, ישנה כאן התייחסות ברורה לכך שגם אם אדם עובד ללא שכר, במטרה לרכוש את הניסיון המקצועי שהוא חייב לרכוש על מנת להפוך לאיש מקצוע בתחומו, עבודה זו לא תיחשב, בעיני האוסטרים, להתנדבות.

7. מורכבות נוספת בניסוח הגדרה מוסכמת ל"מהי התנדבות"

מעבר למורכבויות שתוארו עד כה, חלק מהמדינות ציינו מורכבויות ייחודיות נוספות:

מורכבות השפה - בבלגיה, למשל, אין הגדרה מוסכמת למונח התנדבות. חלק מהקושי, הוא סביב קיומן של שלוש שפות רשמיות במדינה, שבכל אחת מהן מילה אחרת שמתארת "התנדבות" באופן מעט שונה. בצרפתית קיימת מילה נפרדת להתנדבות לא פורמאלית ולא עקבית ומילה נפרדת להתנדבות פורמאלית, במסגרת ארגון. בגרמנית והולנדית אין הפרדה בין מונחים אלה.

מורכבות היסטורית - בחלק מהמדינות שבעברן משטר קומוניסטי, ציינו כי למילה התנדבות הקשרים וקונוטציות שליליים, המזכירים את ימי המשטר בהם הייתה התנדבות, רק שלמעשה היא הייתה כפויה לחלוטין. על כן מדינות אלה עדיין לא הגיעו לכדי גיבוש הגדרה מחודשת, חיובית יותר, למונח שעדיין מזכיר תקופות טראומתיות.

סיכום

הגדרות הן בסיס לתקשורת בין בני אדם. הן משמשות ליצירת שפה משותפת שבתורה מאפשרת הבנה הדדית ומכאן מימוש ובירור של מטרות ותהליכים. כאשר יש הסכמה לגבי משמעותו ומהותו של מונח כלשהו, מתאפשר לכל העוסקים בדבר להבין זה את זה, לקדם מטרות משותפות, לפתח עולמות ידע ולקדם דרכי פעולה מתאימות.

מאמר זה לא נגע בסיבות האפשריות לשונות בין ההגדרות למונח "התנדבות", מתוך ראייה שהשוני, ברמה הבינלאומית, נובע מהבדלים תרבותיים, היסטוריים, לשוניים, או פוליטיים עמוקים. הניתוח שלעיל ביקש דווקא לחדד ולהדגיש את עצם קיומה של השונות. מטרה נוספת הייתה להדגיש את הצורך ביצירת שפה משותפת במסגרת עולם ההתנדבות בישראל.

עיקר הוויכוח, או אי ההסכמה, נע סביב התכונות המהותיות המרכיבות את ההגדרה למונח "התנדבות". ללא הסכמה לגביהן, יהיה קשה מאד ליצור שפה מקצועית משותפת, ליצור אווירה כלל ארצית המקדמת התנדבות, לקדם תהליכים שמאפשרים לכל המעוניין להתנדב לעשות כן ולקדם חקיקה המעודדת התנדבות.

לתפיסת נדב, המרכז הישראלי להכשרה וניהול התנדבות נוער וצעירים, על ההגדרה לכלול, בדומה לתכונות המשותפות לכלל ההגדרות בעולם, שלוש תכונות מהותיות:

א. בחירה חופשית

ב. אי ציפייה לקבלת תמורה חומרית

ג. עשיית מעשה למען משהו או מישהו שאינו בן משפחה

לתפיסת נדב, קיים צורך בדיון מעמיק ויסודי בין כל העוסקים בתחום ההתנדבות בישראל, לקביעת התכונות המהותיות הנוספות של המונח. דיון זה יוביל להגדרה אחת מקובלת ומוסכמת במדינת ישראל למונח "התנדבות". מהגדרה זו ניתן יהיה לגזור את החוקים והפעולות אשר רלוונטיים לפעילותם של מתנדבים במדינת ישראל. בכך יינתן להתנדבות מקום ראוי בחברה הישראלית.

 

 

 

מקורות:

1. אמנת ההתנדבות- קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל, 2005, המועצה הלאומית להתנדבות

2. מתוך אתר הביטוח הלאומי, הגדרת המתנדב

3. Legal Status of Volunteers Research Project, 2003, the European Volunteer Center (CEV) & Association of Voluntary Service Organizations (AVSO).

4. Definitions of volunteering, 2001, Volunteering England Information team.

5. Definition of Formal Volunteering, 2001, Volunteering Australia.

 

 

נספחים:

1. ההגדרה החוקית בישראל - מיהו מתנדב (מתוך חוק ביטוח מתנדבים של המוסד
לביטוח לאומי).

1. מי שפעל בהתנדבות, שלא בשכר(*) למען זולתו, בכפוף להפניה מוקדמת מאת גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, שנעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

2. מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש מאיימת באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, ולפי הכללים שנקבעו בתקנות. חיפוש אחר נעדרים ייחשב בתנאים מסוימים כפעולה להצלת חיים.

3. מי שממלא, ללא שכר, חובת אבטחה לפי חיקוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותו לפי חוק שירות ביטחון (*).
4. מי שמבצע "עבודה ציבורית" או "לשירות הציבור" לפי חוק העונשין. הכוונה למי שבית המשפט המיר את ריצוי מאסרו בעבודה ציבורית, או למי שהורשע על-ידי בית המשפט וחויב בשרות לתועלת הציבור.

5. מי שהושיט עזרה לזולתו בהתאם לחובתו על-פי דין. כחובה על-פי דין נחשבת הושטת עזרה לנפגעים (כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי), עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו ועזרה לעובד ציבור על-פי דרישתו בעת אסון טבע.

6. חבר מתנדב, שלא בשכר, במגן דוד אדום בישראל.

7. חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, או בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון המטפל בקבורה, ובלבד ששר/ת העבודה ורווחה אישר/ה את הארגון בהודעה שפורסמה ברשומות (לעניין זה אושרו הגופים: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ; חברה קדישא "איחוד" בתל-אביב; חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים, היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה, המועצה הדתית קרית גת).


8. כבאי מתנדב, כמשמעותו בחוק שירותי הכבאות, מדובר באדם אשר התחייב למלא תפקיד ביחידת הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות וכן מי שגויס לכיבוי שריפה על-פי חוק.

מי שהוא אחד מהנ"ל, ייחשב כמתנדב ללא הגבלת גיל או תושבות- גם מי שאינו תושב ישראל ייחשב כמתנדב, ובלבד שביצע את ההתנדבות בישראל.

(*)שכר - שכר בעד עבודה שמגיעים ממנו דמי ביטוח (הוצאות אש"ל, המשולמות למתנדב והקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר). 

2. הגדרה נוספת בישראל: (מתוך אמנת ההתנדבות של המועצה הלאומית להתנדבות)

מתנדב: אדם הפועל למען הזולת והחברה, מתוך רצון חופשי, וללא קבלת תמורה כלכלית עבור הפעולה ההתנדבותית.

התנדבות: תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה ו/או מערכת קשרים ע"י מתנדב, לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, למען אנשים מוכרים (פרט לבני משפחה) ו/או לא מוכרים, לארגונים, למוסדות ולתנועות, לקהילה ו/או לסביבה.

3. הגדרות מן העולם- לפי סדר א-ב של המדינות:

אוסטריה:

פעילות שהיא התנדבותית, אך במסגרת פורמאלית, למען הקהילה או צד שלישי ולא למען המשפחה או בני ביתו של המתנדב, ללא ציפייה לשכר או לרווח, בעלת תדירות קבועה, שלא במסגרת הכשרה מקצועית כגון פרקטיקום, שלא במסגרת שעות נוספות במקום העבודה, בד"כ במסגרת ארגון, פלטפורמה, או קבוצה יזמית – שלא מתוך חובה חוקית אזרחית.

איטליה:

באיטליה ניתן למצוא שני מושגים שונים להתנדבות. הראשון- מתנדבי פיתוח- מתנדבים שמשתתפים בפיתוח תוכניות לשיתוף פעולה בינלאומי והסוג השני- מתנדבים ב"משרה" חלקית- הפעילות מתבצעת באופן אישי, ספונטאני ועל בסיס קבוע, במטרה שהיא ללא כוונת רווח. מתנדבים כאלה בד"כ פעילים ברמה המקומית והם סטודנטים, עובדים או פנסיונרים.

אירלנד

הקדשת זמן ואנרגיה, לטובת החברה,קהילות מקומיות, פרטים מחוץ למשפחה הישירה, הסביבה או מטרות אחרות. פעילויות התנדבותיות מתרחשות מבחירה חופשית, ללא תשלום כספי (פרט להחזרי הוצאות).

אסטוניה:

הגדרה שנוצרה בתוך ארגוני המתנדבים ולא בחוק: מתנדב- אדם שמספק שירות לטובת אדם אחר או קהילה, מבחירה חופשית וללא פיצוי. אדם שתורם כסף או פריטים אחרים אינו נחשב מתנדב.

בריטניה:

התנדבות: פעילות שבמסגרתה משקיעים זמן, ללא תשלום שכר, בעשיית מעשה שמכוון להועיל לסביבה או למישהו (פרט או קבוצה), שהם אינם או שבנוסף לבני משפחה קרובים.

דנמרק:

אין הגדרה חוקית להתנדבות. למרות זאת, פעילות התנדבותית מוגדרת על ידי שר החברה, כפעילות שמתנדב מוציאה אל הפועל, שמונעת ממטרות סולידאריות, מאורגנת, ניתנת ללא תמורה וללא כפיה, ללא תשלום (פרט להחזרי הוצאות), ולטובת אנשים שאינם משפחתו הישירה של המתנדב.

הולנד:

הגדרת משרד הרווחה ההולנדי: "פעילות שנעשית באופן מאורגן, ללא מחויבות וללא תשלום, למען אנשים אחרים או הקהילה, ושבה האדם שמתנדב אינו תלוי בפעילותו ההתנדבותית כמקור פרנסתו".

הגדרת המרכז הלאומי להתנדבות בהולנד: "פעילות ללא שכר, שנעשית באופן מאורגן למען הזולת והחברה. אסור שפעילויות התנדבותיות יתחרו עם פעילות בשכר וצריכות לבוא בנוסף. אם המתנדב מחליט להפסיק את התנדבותו, לא תיווצר בעיה ארגונית.

הונגריה:

אין כיום הגדרה חוקית ל"מהו מתנדב?" ומהי התנדבות. מתנדבים נחשבים כיום בהונגריה לעובדים. ישנן פעולות כיום, הן ברמה הממשלתית והן ברמת החברה האזרחית בהונגריה, להגיע להגדרה שתהיה מקובלת גם בין הארגונים וגם בחוק.

יוון:

אין הגדרה חוקית של התנדבות או מתנדבים. ההגדרה של המועצה הלאומית להתנדבות ביוון היא: מחויבות מרצון של אדם לעבוד לתקופת זמן ספציפית או בלתי מוגבלת, למען חברה טובה יותר ללא תשלום.

לאטביה:

עבודת שירות שמבוצעת על ידי אדם, שאינו מועסק על ידי ארגון או עמותה.

לוקסמבורג:

התנדבות: מחויבות לקחת חלק מבחירה חופשית וללא תגמול כספי, בפעילות למען הזולת או הקהילה, במסגרת ארגון ומחוץ ליחסי המשפחה הרגילים או יחסים שמבוססים על חברות אישית.

מתנדב: אדם שעוסק בשירות התנדבותי. שירות התנדבותי: קבוצת פעילויות בעלות עניין ציבורי, כגון פעילויות בעלות מאפיינים חברתיים או הומניטאריים, שמקדמות הבנה בין תרבותית וסולידאריות, שאינן בעלות אופי מקצועי, מפותחות במסגרת ארגונים ללא כוונות רווח וארגונים שאינם ממשלתיים, שלא באות על חשבון אנשי צוות שכיר מקצועיים ולא משולם עליהן שכר, פרט להחזר הוצאות.

ליטא:

התנדבות: פעולה המבוצעת מבחירתו החופשית של הפרט וללא תגמול לטובת המטרות שנקבעו בחוק הצדקה והחסות. תחת חוק זה, מטרות הפעילות החברתית הן: הגנה על זכויות אדם, אינטגרציה של מיעוטים, הטמעת ערכי תרבות, דת ומסורת, פיתוח חינוכי, מדעי ומקצועי, חינוך לא פורמאלי וחינוך אזרחי, ספורט, עבודה סוציאלית, בריאות הציבור, בטחון והגנה לאומית, חוק וסדר, מניעת פשע, הגנה על זכויות יוצרים, הגנה על פיתוח סביבת מגורים ודיור, הגנה על הסביבה ותחומים נוספים. החוק גם קובע כי רק סוגים מסוימים של ארגונים (כאלה שמוכרים כארגונים ללא כוונות רווח) יכולים להפעיל מתנדבים. מפלגות פוליטיות ואיגודים מקצועיים נכללים בקטגוריה זו.

מתנדבים: פרטים העובדים לטובת החברה, מרצונם החופשי, ללא לחץ ושאינם מקבלים גמול.

החוק מפרט כי ילדים בין הגילאים 14-16 חייבים אישור בכתב מלפחות הורה או אפוטרופוס אחד על מנת שיוכלו לבצע פעילות התנדבותית. מתנדבים מתחת לגיל 18 חייבים גם לעמוד בתקנים שנקבעו בחוק עבודת נוער, בכל הנוגע לעמידתם בבדיקות רפואיות הכרחיות.

סקוטלנד:

השקעת זמן ואנרגיה למען פרטים, קבוצות, קהילות או הסביבה. פעילות שנעשית מבחירה חופשית, שהיא האמצעי העיקרי שבמסגרתו פרטים מעורבים באופן פעיל בקהילותיהם. פעילות שבמהותה מחוברת למעורבות חברתית, צדק חברתי, למידה וצמיחה והתחדשות קהילתית.

 פולין:

התנדבות: פעילות ללא שכר, שניתנת מבחירה חופשית וכדי להיטיב עם אחרים- שהם אינם משפחה וחברים.

מתנדב: אדם שבהתנדבות, ללא גמול, מספק שירותים שמבוססים על נהלים שמוגדרים בחוק.

פורטוגל:

התנדבות: סט פעילויות מכוונות קהילה וחברה, שמתבצעות ללא אינטרס כלכלי, על ידי אנשים, במסגרת פרויקטים או תוכניות שפותחו ללא כוונת רווח על ידי ישויות ציבוריות או ארגונים פרטיים, למען פרטים, משפחות או קהילות נזקקות. הגדרה זו אינה כוללת כל פעילות שנעשית באופן מבודד או ספוראדי, או על בסיס הכרות חברית, משפחתית או קרבה אחרת. פעילויות התנדבותיות צריכות להיות בעלות תוכן, משמעות ולהתבצע לאורך זמן.

מתנדב: הוא אדם שבאופן חופשי ואחראי, מתחייב לבצע פעילות התנדבות בתוך ארגון, בהתאם ליכולותיו וזמנו הפנוי, ללא ציפייה לתשלום שכר.

צרפת:

כל ארגון נותן הגדרה משלו ל"התנדבות".

ההגדרה הרשמית:

התנדבות: מעורבות מבחירה חופשית, של אזרח, ללא כוונות תגמול, מחוץ למסגרת מערכת היחסים המשפחתית, הבית ספרית, המקצועית ומחוץ למחויבות חוקית. פעילות שאינה מקצועית.

שירות התנדבותי מלא: מעורבות פורמאלית של האזרח (למשל במסגרת ארגון ללא כוונות רווח). בעלת תקופת זמן מוגדרת ומלווה בפיקוח והכשרה מקצועיים.

בשני המקרים, ההכרה החוקית היא במתנדבים מעל גיל 18.

שוודיה:

זמן ומאמץ שניתנים על ידי פרטים בחינם, שאינם נכפים ואינם מתוגמלים, לארגונים ציבוריים לא-ממשלתיים. מתנדבים שוודים מעורבים בפעילות התנדבותית באופן פרטני או במסגרת עמותות מקומיות, שלרוב שייכות לרשת עמותות.

 שוויץ:

פעילות ללא שכר וללא כוונת רווח בתחומי תרבות, סביבה, ספורט או בתחומים מבוססי פוליטיקה, חברה או כנסייה. פעילות זו יכולה להתבצע במסגרת ארגון, אך גם כפעילות לא פורמאלית ספונטאנית כמו למשל טיפול בילדים או סיוע לקשישים.

תחומי פעילות אפשריים נוספים:

  • פעילות אדמיניסטרטיבית בארגון או עמותה
  • מעורבות בהגנה על הסביבה, פרויקטים של נוער, סיוע לאנשים חולים, קשישים ונכים.
  • תמיכה במהגרים בחיי היום יום.
  • בשוויץ אין הבדל רשמי בין שירות התנדבותי ארוך טווח או קצר טווח.
עבור לתוכן העמוד