מתנדב, דע את זכויותך
הגדל

החלטתם להתנדב לטובת הציבור? נפלא. לצד תחושות הגאווה והסיפוק, עלולות להתרחש תאונות במהלך הפעילות * מי מוגדר כמתנדב? מהן זכויותיו? ומתי ביטוח לאומי נכנס לתמונה? * מדריך

בעלי לב רחב – החלטתם להירתם לפעילות התנדבותית? האפשרויות העומדות בפניכם הן רבות ומוגוונות: המשמר האזרחי, מגן דוד  אדום, זק"א, הוועד למען החייל, יד שרה, תנועת הצופים וגופי התנדבות נוספים הפעילים בתחומים רבים ומגוונים. עם ישראל  לבטח יכיר לכם תודה בגין הפעילות הזו ולבכם יימלא גוואה ותחושת סיפוק. אמנם ממש לא נעים להשבית לכם את שמחת הפעילות ההתנדבותית, אבל כדאי שתקחו בחשבון שלעיתים – בתקווה שלכם זה לא יקרה – יכולות לקרות  תאונות, ודווקא בעיצומה של הפעילות ההתנדבותית.

לתאונות הללו עלולות להיות השלכות משמעותיות מאוד על תפקודכם. החל, חלילה ממוות ועד נכויות מדרגות שונות. ייתכן גם שתוך כדי הפעילות  הכרוכה שלכם, אתם ללא כוונה רעה, עלולים לגרום נזק לאחרים.

ואז תצוץ ותעלה השאלה האם המתנדב מכוסה במקרים אלו ע"י המדינה, קרי המוסד לבטוח לאומי. יועץ חכם, אהוד דבורה ערך מורה נבוכים בכל הקשור לזכויות מתנדבים "תקנות הביטוח הלאומי העוסקות במתנדבים מתייחסות לכל מי שהתנדב במסגרת משרד ממשלתי המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות או גוף ציבורי. גוף ציבורי הינו גוף שאושר ע"י שר התעשייה המסחר והתעסוקה". כדי לזכות בחברה זו, על אותו גוף לעמוד בכמה תנאים בסיסיים:

 • מתנהל ללא כוונת רווח.
 • מפעיל לפחות 250 מתנדבים בשנה.
 • הנהלת המונה לפחות 3 בוגרים.
 • מתנהל על פי תקנון המסדיר את מטרות הגוף ודרך העבודה בהפעלת המתנדבים.
 • מקיים פעילות במשך 6 חודשים לפחות טרם הפנייה לקבלת האישור.
  את הבקשה להיחשב בגוף ציבורי לעניין ביטוח המתנדבים, יש להפנות לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי בירושלים.
 • מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו על פי דין  (עזרה לנפגעים, סיוע לשוטר במילוי תפקידו או לעובד ציבורי בעת אסון טבע).
 • מי שמבצע עבודות שירות לאחר שהורשע על ידי בית דין.
 • מי שעשה בהתנדבות פעולות להצלת חייו או רכושו של הזולת במקרה שסכנה של ממש איימה על חייו או רכושו של הזולת.
 • מתנדב במד"א ובשירותי כבאות.

מתנדב העונה לאחד התנאים הנ"ל ייחשב למתנדב ללא הגבלת גיל או תושבות  (יכול להיות גם מי שאינו תושב תושב ישראל). פעולה של אדם כמתנדב המיועדת כולה או בעיקרה למען בן משפחתך או שנוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב כפעולת התנדבות על פי התקנות.


מהן זכויות המתנדב?
מתנדב שנפגע זכאי לדמי פגיעה, גמלאות בכוח וגמלאות תלויים וכן לגמלאות השירותים: ריפוי, החלמה ושיקום רפואי מקצועי. הזכויות זהות לזכויות הניתנות לנפגעי עבודה. גמלאות השירותים ניתנות למתנדב ללא הגבלת גיל.


חישוב גימלאות למתנדב

 • שכיר או עצמאי יקבל לפי הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה ולא פחות מפעם וחצי מהסכום הבסיסי, (10,860 בשנת 2006).
 • מתנדב שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי יקבל לפי הכנסת מינימום למתנדב.
 • מתנדב בגיל 14 עד 18 יקבל על פי הכנסתו או לפי סכום גמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית לפי הגבוה ביניהם.
 • מתנדב לפני גיל 14 ואז יהיה זכאי לגמלה לפי הפסקה קודמת.
 • מתנדב שנפטר כתוצאה מפעולת ההתנדבות בטרם מלו לו 14 שנים – התלויים בו יקבלו גמלה מרגע שהיה אמור להגיע לגיל 14.


מה הדין לגבי מי שזכאי לגמלה משני גופים?
במקרה זה על המתנדב לבחור בגמלה מכוח חוק אחד ואינו יכול לקבל מכוח שני חוקים.


איך מגישים תביעה?
על המתנדב למלא טופס לתשלום דמי פגיעה (בל/211( הגוף המפנה ימלא ויחתום על טופס התביעה במקום שבו מצויין המעביד.


מה עושים אם התביעה נדחית?
המתנדב רשאי להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה.


מי מפצה בגין עוולה שביצע מתנדב?
מי שנפגע מעוולה של מתנדב במהלך פעולת ההתנדבות ואין לו זכות לפיצויים זולת מהמתנדב, רשאי להגיש תביעה לפיצויים מהביטוח הלאומי והיא תידון על ידי ועדה שיימנה שר האוצר לטיפול בתביעות כאלה.
לסיכום, מתנדב הינו רק מי שנשלח לפעולת ההתנדבות על ידי גוף ציבורי. על המתנדב לדאוג פעם בשנה לקבל מאת הגוף הציבורי, טופס הפנייה למתנדב על פי פרק י"ג (תגמולים למתנדבים) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה 1995.


מי מוגדר כמתנדב על פי תקנות הביטוח הלאומי?

 • מי שפעל בהתנדבות (ללא שכר למעט החזר הוצאות ואש"ל) למען הזולת ושהופנה לפעולת ההתנדבות על  ידי גוף ציבורי מוסמך, כשהמטרה תועלת לאומית או ציבורית. על המתנדב לקבל אישור שתוקפו לשנה אחת בלבד קודם לתחילת ההתנדבות. מתנדב הממשיך בפעילות ההתנדבות צריך לקבל אישור חדש מדי שנה.
 • מי שממלא, ללא שכר, חובת אבטחה לרבות אימונים שלא בזמן שירות לפי חוק שירות ביטחון.
עבור לתוכן העמוד