תקנון אות המופת
הגדל

ציון לשבח על פעילות חברתית 2009
אות ומופת לאלו אשר טובת החברה בישראל לנגד עיניהם בחשיבה ובעשייה

מבוא:
ציון לשבח על פעילות חברתית הוא אות המוענק ב"כנסישראל - שדרות לחברה".

מטרת האות לעודד פעילות חברתית בתחומי מדינת ישראל מתוך תובנה שהיא מחזקת את המרקם החברתי, משפרת את מצבם של פרטים וקהילות, ותורמת ללכידות חברתית על בסיס אנושי והומני. האות מבטא את שאיפתה של החברה בישראל לטיפוח ערכים של שוויון, לכידות חברתית, מעורבות חברתית, נתינה למען הזולת, אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי ישראל.
מפעל הענקת "האות" מתבצע ע"י כנס שדרות לחברה והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
לצורך בחירת הזוכים תוקם ועדה מייעצת ציבורית שתבחר את הזוכים באות.
הרכב הוועדה והעומד בראשה יקבעו ע"י "כנס שדרות " והמועצה הלאומית להתנדבות ישראל" תוך שימת דגש על שילוב נציגים של ארגונים חברתיים, אנשי תקשורת, אקדמיה ואנשי ציבור.
הרכב הוועדה הציבורית יקבע מדי שנה מחדש.
התקנון להלן נועד להסדיר את הפעילות הכרוכה בהענקת האות.

תקנון:

1. הגדרות
פעולה חברתית – פעולה המכוונת לאחר/ים, המחזקת ומיישמת ערכים חברתיים כמו שוויון, לכידות חברתית, הזדמנות שווה, עזרה לזולת, ומהווה ביטוי למעורבות חברתית ואזרחות פעילה.
פעיל חברה – יחיד, קבוצה או ארגון, בין אם הם פועלים במסגרת ארגונית, ובין אם הם מבצעים את פעולות חברתיות במסגרת שאינה חברתית ביסודה, ובלבד שפעילותם תואמת את הגדרת הפעילות שלעיל.
נוער – עד גיל 25 בעת הגשת מעומדות
2. האות יינתן על פעילות שנעשתה בתחומי  מדינת ישראל
3. משך פעילות מינימלי –
לנוער – מי שפעלו לפחות 18 חודשים
לבוגרים – מי שפעלו לפחות 3 שנים.
לקבוצות – מי שפעלו לפחות 2 שנים
4. האות לא יוענק למי שלא עסקו בפעילות חברתית בשנת הענקתו.
5. האות יוענק בשתי קטגוריות – ליחיד ולקבוצה / ארגון.

האות לא יוענק יותר מפעם אחת. הרחבה או ששינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת אות למי שכבר זכה בו.

הגשת מועמדות:
6. כל אדם, קבוצה, או ישות משפטית יכולים להגיש את מועמדותם או מועמדות של אחרים לקבלת האות, ובלבד שהגשת המעומדות לא תתייחס למי שאיננו בחיים.
7. המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך, ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שיפורסם מדי שנה בכלי התקשורת.

הוועדה ההציבורית:
8. הוועדה הציבורית תוכל לעבוד באמצעות ועדות משנה.
9. יו"ר הוועדה הציבורית ינהל את ישיבות מליאת הוועדה, ויוכל להשתתף גם בישיבות ועדות משנה.
10. החלטות הוועדה הציבורית והחלטות ועדות המשנה תתקבלנה בהצבעה ברוב דעות בישיבת המליאה. במקרה של שוויון קולות תכריע הצבעתו של יו"ר הוועדה הציבורית.
11. בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל מידי חבר וועדה שלא נכח בישיבת המליאה הצבעה מנומקת שתימסר או תישלח בכתב ליו"ר הוועדה לפני התכנסות ישיבת המליאה. ההחלטה, האם נתקיימו נסיבות מיוחדות, תהיה נתונה בידי יו"ר הוועדה הציבורית והממונה על האות במועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
12. בכל ישיבה של הוועדה הציבורית ושל ועדות המשנה ישתתפו הממונה על מתן האות בכנס שדרות לחברה  והממונה על  האות במועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
13. נציגי כנס שדרות והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל אינם רשאים להצביע.
14. ההחלטה על הזוכה/ים תתקבל אך ורק במליאת הוועדה הציבורית.
15. במסגרת שיקוליה רשאית הוועדה לקחת בחשבון, בנוסף לשיקולים הכרוכים בפעילות גופה,  גם שיקולים ציבוריים 
16. דיני הוועדה וועדות המשנה הם חסויים.

שונות :
17. חברי הוועדה הציבורית יכולים לעלות מועמדים וליזום המלצות, ובלבד שיעשו כן לפני  התכנסותה האחרונה והקובעת של מליאת הוועדה.   

אמות מידה מוצעות לבחירת המועמדים: 

1.      תרומתה של הפעולה לטובת החברה והמדינה בישראל
2.      מידת ההשפעה של הפעולה על החברה.
3.      מידת ההיענות לצורכי השעה.
4.      יוזמה, יצירתיות וחדשנות בפעולה.
5.      מידת השפעתו של המועמד ופעולתו על התגייסותם של אחרים.
6.      מידת המאמץ הנפשי והפיזי שהוקדש לפעולה.
7.      משך הפעולה, מידת ההתמדה, הרציפות והמסירות.

עבור לתוכן העמוד