יום זכויות האדם

הכרה בכבוד, המוקנה מטבע הדברים לכל חבר וחברה במשפחת האדם, הכרה בזכויותיו ובזכויותיה השוות, שאינן ניתנות לסילוק ולהעברה זו היא תשתית החירות, הצדק והשלום בעולם.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Unesco/PeilutUnesco/Taarichon/YamimInt/zchuyot2002.htm


 


תאריך 10/12/2010
מיקום ישראל
עבור לתוכן העמוד