מגן שר הבריאות - 2011

לכל מי שטרם הספיק להעביר את שאלון ההמלצה על מועמד/ת בתחום הבריאות ניתן להמליץ עד ה- 8.9.2011

מועמדות ל"מגן שר הבריאות" לארגונים ו/או קבוצות המצטיינים בפעילותם ההתנדבותית לשנת תשע"א - 2011

"מגן שר הבריאות" לשנת תשע"א  יוענק לארגונים ו/או קבוצות  מצטיינים/ות בפעילותם ההתנדבותית,אשר תרמו תרומה מיוחדת לרווחתו ובריאותו של הציבור ולצמצום פערים בנגישות לשירותי בריאות. 

על המועמדים להיות אזרחי המדינה או תושבי קבע.

משך זמן מינימלי להתנדבות:  מי שפעלו לפחות שנתיים 

המלצה על מועמדות תוגש על גבי טפסים מיוחדים ב - 6 עותקים.

להמלצה על עמותה יש לצרף אישור ניהול תקין עדכני.  

שאלות, הבהרות וטפסים להגשת מועמדות ניתן לקבל:

במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון: 03-5608888  בפקס 03-5606670

בפורטל ההתנדבות בישראל www.ivolunteer.org.il

באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il

ההמלצות והחומר המצורף לא יוחזרו.

אין לצרף: ספרים וקלטות מכל סוג שהוא, מסמכים מקוריים, אלא צילומים או עותקים בלבד.

לא יישלח אישור בכתב על קבלת טופסי מועמדות.

הודעות בדבר הזכיה במגן תימסרנה אך ורק לאנשי הקשר של כל המועמדים ולזוכים במגן.  

את ההמלצות יש לשלוח אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  ת.ד  19151  ת"א מיקוד  61190.

המועד האחרון להגשת מועמדות:

יום חמישי, 8 בספטמבר 2011.

לתשומת לבכם, ישנם שלושה טפסים לשלושה מועמדויות שונות

עבור לתוכן העמוד