יום עיון - ניתוח דו"חות חשבונאיים בארגונים המפעילים מתנדבים
הגדל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מזמינה אתכם ליום עיון בנושא ניתוח דו"חות חשבונאיים בארגונים המפעילים מתנדבים.

יום העיון יערך ביום שני 28.5.2007 בין השעות  9:00 - 12:30 בבניין המועצה להתנדבות, רח' החשמל 18 תל אביב, קומה 4

מבוא

עריכת הדוחות הכספיים בארגוני מתנדבים שהם מלכ"רים עברו מהפך משמעותי בגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל ובתקן ישראלי מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ניתוח/הבנת הדוחות הכספיים שלהם שונה לחלוטין מניתוח דוח כספי של חברה עיסקית

מטרת ההשתלמות

הבנת וניתוח מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר, הכרה בהכנסה ובהוצאה, דוח על השינויים בנכסים נטו והמעבר בין סעיפי דוח על השינויים בנכסים נטו.

תוכנית הלימודים

 • סקירה על השינויים החשבונאיים בג"ד 69 ותקן 5.
 • הגדרת המונח מלכ"ר (מתוך תקן 5 )
 • מטרת הדיווח הכספי של מלכ"רים
 • כללי דיווח כספי למלכ"ר
 • סיווג הנכסים נטו
 • מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר
 • בסיס ההכרה בהכנסה (בסיס צבירה לעומת בסיס מזומן)
 • סוגיות אופייניות למלכ"ר בלבד.
 • רכישות ומלאי, הצגת נכסים ושירותים המתקבלים על ידי המלכ"ר ללא תמורה, נכסים
  שהתקבלו ללא תמורה לשם העברתם לאחרים, חופשת שבתון וזכויות אחרות של עובדים,
  תרומה בתנאי אנונה,תרומות הקצבות ותמיכות,מענקים לשלם (מענקי מחקר,מלגות וכו')
 • שמירת ערך הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
 • הקבלה פנימית מול הקבלה חיצונית
 • ריאת דוח כספי לדוגמא וניתוח הדוח
 • שאלות ותשובות

המרצה : אילן שמחה, רו"ח (MBA)

עלות: 50 ₪

פרטים נוספים: יורם מנור- מנהל הדרכות במועצה 03-5608888 info@ivolunteer.org.il

עבור לתוכן העמוד