תוכנית לאומית לקידום "ההתנדבות והנתינה כדרך חיים"
הגדל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, שהוקמה על ידי משרד ראש הממשלה במטרה לפתח ולקדם את הפעילות ההתנדבותית בישראל, בשותפות עם קבוצת אנשי מקצוע מומחים מובילים בתחום ההתנדבות הפועלים במסגרת "פלטפורמה לחברה האזרחית" -(ח.ל.צ)  יוצאים בתכנית לאומית רבת היקף, ראשונה מסוגה בעולם, המיועדת להכפלת היקף ההתנדבות בחברה הישראלית בתוך כ 5 שנים.

 

חינוך ותרבות, איכות הסביבה ובטחון, סעד ובריאות, פיתוח קהילתי וקליטת עליה, ספורט עממי ופעילות פנאי, זכויות חברתיות וזכויות אדם הם רק קצת מזירות הפעילות המגוונות של העשייה ההתנדבותית בישראל, פעילות החובקת את החברה הישראלית על כל גווניה ותרבויותיה. עם זאת, לצד פעילותם המעורבת והמחויבת של ציבור נפלא של מאות אלפי מתנדבים פעילים, אנו ערים לעובדה כי החלק הארי של החברה הישראלית לא מעורב דרך קבע במעשה ההתנדבותי, וגם אם לעת משבר ומצוקה, הציבור נרתם ברוחב לב, הרי די מהר רוב רובו של הציבור חוזר לשיגרת היום יום, שיגרה המרוחקת ממחויבות ונתינה חברתיים.

 

בעת האחרונה גוברת ההכרה בקרב העוסקים בעשייה ההתנדבותית בישראל, ובמיוחד בקרב ארגונים העוסקים בתמיכה ופיתוח העשייה ההתנדבותית  כי קיים צורך לקדם מהלך לאומי, רחב היקף, שיוביל להרחבה ניכרת של הפעילות ההתנדבותית בחברה הישראלית, לביסוסה והעמקתה.

 

"פלטפורמה לחברה האזרחית" – קבוצת פיתוח משותפת של מומחים מובילים בתחומי החברה האזרחית[1], בשותפות עם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל", לקחו על עצמם לפתח ולהוביל במשותף את פיתוח התוכנית " "התנדבות ונתינה כדרך חיים -  מערך לאומי אסטרטגי לפיתוח ההתנדבות והנתינה בישראל"[2]. פיתוח התוכנית מתבסס על שותפות מקצועית רחבה בין גופים, ארגונים, ומוסדות העוסקים בתחום, וכן עם גופים פילנתרופיים ועסקיים שיגויסו לנושא.

 

הובלת התוכנית תעשה במשותף על ידי "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל", ולצידה "פלטפורמה לחברה האזרחית" (כגורם יזם ומבצע) וגופי ממשלה רלוונטים, ובמיוחד היחידה להתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ובשותפות מלאה עם ארגונים מובילים בתחומי העשייה ההתנדבותית בישראל ובכללם "ג'וינט ישראל", "יד שרה", "חברת המתנ"סים", אשר הביעו כבר הסכמה עקרונית לקחת חלק פעיל בפיתוח התוכניות. בימים אלה יצאו פניות לגופי מטה מובילים אחרים לקחת חלק לעיל בפיתוח התוכנית, כך שבראשית שנת תש"ע הבא עלינו לטובה התוכנית תושק אופן פורמאלי. התוכנית תלווה על ידי מועצה ציבורית מייעצת שבימים אלה הוחל בהקמתה[3].

 

פיתוח התוכנית עולה בקנה אחד עם מגמות בינלאומיות הרואות בפיתוח תשתיות ההתנדבות של החברה האזרחית מענה חיוני לבעיות חברתיות בוערות ובכללם ליכולת האזרחים לחזק חובתה ויכולתה של המדינה לספק סל ראוי של שירותים חברתיים , ובכללם שירותי בריאות, חינוך ורווחה. תוכניות דומות מתגבשות כיום גם במדינות אחרות ובכללם באירופה, כאשר ביוזמת האיחוד האירופאי, נפרסה תוכנית רחבת היקף לביסוס והרחבת ההתנדבות במדינות אירופה, ובארה"ב, ביוזמת הנשיא אובמה, המבקש להפוך את ההתנדבות והשירות האזרחי לחלק בלתי נפרד מחיי היום יום.


עיקרי התוכנית :

א. החזון: התוכנית "התנדבות ונתינה כדרך חיים" גובשה כאסטרטגיה רחבת טווח המיועדת להרחיב ולבסס את ההכרה כי "התנדבות ונתינה" מהווים חלק בלתי נפרד מחיי היחיד והקהילה, ויש לשלבם, במסגרת תהליך חיברות מתמשך המתחיל כבר בגיל הילדות, ומוטמע ומשתלב לאורך כל מעגלי החיים לצד לימודים ועבודה, פנאי ומשפחה, חיי הרוח והאמונה.

התוכנית תפעל להרחיב ולבסס את היקף ההתנדבות בקרב הציבור הישראלי, תוך פיתוח מערכת תמיכה כוללת למתנדבים, טיפוח והפעלת מנהיגות אזרחית מעורבת ומחויבת של ארגוני המתנדבים, פיתוח המצוינות בהתנדבות וקידום האזרח הישראלי כאזרח פעיל, מעורב ותורם.

 

ב. מטרות התוכנית:

               ×     לפתח ולהפעיל מערכת ארצית אינטראקטיבית התומכת ומתגמלת מתנדבים ומערכות תומכות מתנדבים.

               ×     לחזק את היכולות והכלים של ארגונים ומוסדות מפעילי מתנדבים לתמוך, לנהל ולתגמל את מתנדביהם.

               ×     לחזק את קשרי הגומלין בין הקהילה העסקית ועבודת ההתנדבות.

               ×     להרחיב ולבסס את ההתנדבות במגזר הציבורי, ולפעול להרחבת התיאום בין גורמי ההתנדבות השונים במגזר בציבורי, ובמיוחד בין משרדי ההמשלה מפעילי ההתנדבות  ופיתוח ממשקים מתאימים בינה לבין המגזר ההתנדבותי.

               ×     לפעול לפיתוח וחיזוק המנהיגות המתנדבת ברמה המקומית והרחבת ההתנדבות במישור המקומי.

               ×     לזהות ולטפח התנדבות בקהלי יעד מובחנים.

               ×     לקדם תוכנית הסברתית רחבת היקף לעידוד הנתינה בישראל ולהדדיות ההתנדבות והנתינה.

               ×     לפתח בקרב קהלי יעד שונים את התובנה כי החינוך להתנדבות מתחיל בגיל הרך וכי יש לטפחה כך שתהפוך לחלק בלתי נפרד מתהליכי החברות של האדם בזירות ובשלבי התפתחות החיים השונים.

               ×     להפיץ את המידע והידע שיפותח בנושא "התנדבות ונתינה כדרך חיים" ולהעלותו על סדר היום של השיח הציבורי בכלל, ושל המגזר ההתנדבותי בפרט.

               ×     להעמיק את שיתוף הפעולה עם גופים בארץ ובעולם שיש להם עניין במטרות אלה.

 

ג. מרכיבי התוכנית:

1. פיתוח מערכת מידע לאומית של  קהילת מתנדבי ישראל :

               ×     פיתוח והפעלת מערכת מידע כוללת לניהול ההתנדבות בישראל (על פלטפורמה של CRM - Customer Relationship Management) המערכת תאפשר לכל מערכי ההתנדבות בישראל (במערכת האלכ"רית, הציבורית והעסקית ) בסיס נתונים, מידע וניהול אחיד.

               ×     המערכת תאפשר לאגד את כל המידע הנדרש על פעילות המתנדבים בישראל, בכל מגזרי ומסגרות ההתנדבות, לצורך בניית מערכת התומכת בניהול ההתנדבות ושימורה על בסיס מידע אמין, מעודכן ומקצועי.

 

2. "ניהול ההתנדבות כקריירה" : מקצוע ניהול ההתנדבות תוך שדרוג היכולות המקצועיות והארגונית של מנהלי ההתנדבות:

               ×     פיתוח מערכת כוללת לביסוס "ניהול ההתנדבות" המקצועי תוך מתן דגש על בנית מערך מקצועי כולל לטיפוח והעצמת מנהלי ההתנדבות. הפעילות בתחום זה תכלול:

               ×     חיזוק היכולות והכלים של ארגונים ומוסדות מפעילי מתנדבים לתמוך, לנהל ולתגמל את מתנדביהם.

               ×     קידום והפעלת תוכניות לימוד ברמה האוניברסיטאית (לתואר ראשון ושני).

               ×     פיתוח פלטפורמה מקצועית פורמאלית למנהלי התנדבות, שתכלול, בין השאר: איגוד מקצועי, כתב עת מקצועי, פורמים לניהול ידע והתייעצות, כנסים מקצועיים, פלטפורמות ללמידת עמיתים ועוד.

               ×     עיגון וביסוס תפקידם של מנהלי ההתנדבות בהסדרי העסקה פורמאליים וברמות תפקיד וניהול הולמות.

               ×     פיתוח מסלולי קריירה למנהלי התנדבות.

               ×     פיתוח סטנדרטים מקצועיים מוסכמים לניהול מתנדבים.

               ×     העלאת המודעות של מנהלי ארגונים לצורך וליתרונות שבקליטת והשמת מנהלי מתנדבים מקצועיים.

 

3 . "תנופה בהתנדבות" -  הרחבת ההתנדבות במגזרים מובחנים:

מטרת הפעילות הינה הרחבת היקף ההתנדבות והנתינה בתחומים ובמגזרים מובחנים ובכללם בקרב סקטורים ומקצועות שונים, תוך מתן דגש על ההתנדבות במישור המקומי.

לזהות ולטפח התנדבות בקהלי יעד מובחנים ובכללם:

               ×     להרחיב ולבסס את ההתנדבות במגזר הציבורי, ולפעול להרחבת התיאום בין גורמי ההתנדבות השונים במגזר זה ובמיוחד בין משרדי ההמשלה מפעילי ההתנדבות ופיתוח ממשקים מתאימים בינה לבין המגזר ההתנדבותי.

               ×     לפעול לפיתוח וחיזוק המנהיגות המתנדבת ברמה המקומית והרחבת ההתנדבות במישור המקומי.

               ×     לפתח בקרב קהלי יעד שונים את התובנה כי החינוך להתנדבות מתחיל בגיל הרך וכי יש לטפחה כך שתהפוך לחלק בלתי נפרד מתהליכי החברות של האדם בזירות ובשלבי התפתחות החיים השונים.

               ×     לייצר התאמה מקסימאלית בין הצרכים והמניעים של קהלי יעד מובחנים לבין מגוון האפשרויות העומדות לרשותם לקחת חלק בהתנדבות ומעורבות

 

4. "מעשר כדרך חיים" – הרחבת הנתינה בקרב הציבור הרחב בישראל:

מטרות הפעילות:

               ×     פיתוח מגוון תוכניות המעודדות נתינה כספית, נתינה שוות כסף ונתינה עצמית (כגון תרומות איברים, דם, מח עצם וכו') של הציבור הישראלי באמצעות אפיקי תרומה הכוללים שקיפות ונראות גבוהים.

               ×     פיתוח תשתיות המעניקות משוב ישיר לתורם גם עבור תרומות קטנות יחסית

               ×     קידום החקיקה כך שניתן יהיה לתרום גם באמצעות מערכת השכר של מועסקים וקבלת ההטבות המוקנות על פי חוק באמצעות מערכת השכר

 

5."מיתוג ומיצוב ההתנדבות" -

מטרות הפעילות:

               ×     התנעה והפעלה של מפעל הסברה לאומי רחב היקף לעידוד ההתנדבות והנתינה

               ×     גיבוש הכרה ברמת היחיד והמשפחה כי התנדבות הינה חלק בלתי נפרד מאורחות החיים, ומרכיב בסיסי באזרחות כמו יושרה, הגינות, תשלום מיסים, זכויות חברתיות וזכויות אדם, עמל כפיים ועוד

 

6.  "התוכנית לחקיקה תומכת התנדבות" –

מטרות הפעילות:

×       קידום רפורמה כוללת בנושא החקיקה בנושאי התנדבות בישראל תוך בחינה עידכון, עידכון ושינוי כ שישים חוקים התקנות העוסקים בנושא.

×       קידום חקיקה תומכת התנדבות במכלול המרחב הציבורי והקהילתי.

 

ד. תוצרי התוכנית:

               ×     תוצרי הפיתוח יכללו גיבוש והפעלת מערכות טכנולוגיות, שירותיות ותמיכתיות שתסייענה למערכות קהילתיות, מערכות חינוך, רווחה וארגוני חברה אזרחית לעסוק בהטמעת ההתנדבות והנתינה "כדרך חיים" . מרכיבי התוכנית יהוו חלק מאסטרטגיה חברתית לאיחוי שסעים חברתיים ולגישור בין תרבותי, ויהוו כלי לתקשורת אוניברסאלית המכוונת להרחבת הסולידאריות החברתית ולהעמקת האמון הציבורי בערכי החברה האזרחית הדמוקרטית.

               ×     התוכנית תקודם כאסטרטגית רחבת טווח שמטרתה להרחיב ולבסס את היקף ההתנדבות והנתינה בקרב הציבור הישראלי, תוך פיתוח מערכת תמיכה כוללת למתנדבים, טיפוח והפעלת מנהיגות אזרחית מעורבת ומחויבת של ארגוני המתנדבים, פיתוח המצוינות בהתנדבות וקידום האזרח הישראלי כאזרח פעיל, מעורב ותורם.

               ×     יעדי התוכנית כוללים, בין השאר, מדדים כמותיים שבמסגרתם תפעל התוכנית במהלך חמש שנות פיתוחה להרחיב את היקף ההתנדבות מדי שנה בכ % 20 בהשוואה לשנה הקודמת כך שבתום חמש שנות פיתוח תתרחב ההתנדבות מ כ % 15.5  (בשנת 2008) לכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל ל כ % 30 בשנת 2014.  במדדי הנתינה תשאף התוכנית להכפיל את גובה התרומות של משקי הבית בישראל במהלך 5 השנים.[1] חברי צוות הפיתוח: ד"ר מייק נפתלי (יוזם התוכנית ומוביל התוכנית),  ד"ר אלי יפה, עדי להב, איציק לוי, ניר שריג,  ד"ר אסתר זיכלינסקי, ליאורה ארנון, נירית מילכמן-גרנית. 

[2]  טיוטת תוכנית האב, ובכלל זה ניתוח מקיף של מאפייני ההתנדבות בישראל, צרכים ובעיות, ואיפיון וגיבוש אסטרטגיות של שינוי נכתבו בשנתיים האחרונות על ידי מומחי פלטפורמה  וצוותים נילווים

[3] חברים מייסדים במועצה הציבורית המייעצת , עו"ד יורם סגי זקס, פרופ' יוסי קטן, ד"ר אהרן יורק, מתי וייל

עבור לתוכן העמוד