אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "ivolunteer" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר ivolunteer").
תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר ivolunteer לבין הגולשים/ות באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל/י לעיין בשירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "המועצה הלאומית להתנדבות" - לרבות מנהליה, עובדיה,הועד המנהל , חברי הועד המנהל , מנהלי האתר וכל מי מטעמה.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.

אתר IVOLUNTEER הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כולל ומגוון בתחום החברתי - התנדבותי. האתר מופעל באמצעות העמותה בישראל (ע.ר) (להלן - "העמותה"). השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה .

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר ivolunteer ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר ivolunteer נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר ivolunteer או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של המועצה הלאומית להתנדבות.

למען הסר ספק, המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד.

אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס להערכה אפשרית של זכויותיו של נכה/ה כזו או אחר/ת.

הגדרות

"העמותה"-העמותה (ע.ר).

"האתר" - אתר ivolunteer - www.ivolunteer.org.il

" המידע"- כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגויים, צילומים , אודיו ווידאו, תמונות סטילס, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור , מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה, חווי דעה, ספרים , טפסים , מדריכים מקצועיים, פרסומים וכו' .

"משתמש"- כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או גורם אשר נכנס לאתר ועושה שימוש באתר כגולש מזדמן.